حالت آزمایشی
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۳۵:۰۱
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۶:۱۲
فروش
0.01
0.92492
0.92394
سود
‪0.78 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80878683
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۳۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92492
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۶:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.92394
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.78 USD‬
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۲۰:۰۰
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۱:۰۲
فروش
0.01
0.92475
0.9238
سود
‪0.75 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80872142
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۲۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92475
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۱:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.9238
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.75 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۴۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۳۹:۰۰
فروش
0.02
0.92459
0.92341
سود
‪1.86 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80855207
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92459
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۳۹:۰۰
حجم معامله
0.02
خروج
0.92341
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.86 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۳۷
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۳۹:۰۰
فروش
0.01
0.92297
0.92341
سود
‪-0.35 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80839885
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92297
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۳۹:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.92341
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.35 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۰۶
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۳۳
خرید
0.1
4447.7
4449.5
سود
‪1.80 USD‬
SP500.
معامله
#80560462
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
4447.7
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۳۳
حجم معامله
0.1
خروج
4449.5
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.80 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۰۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۰۸
خرید
0.5
4367.7
4445
سود
‪386.50 USD‬
SP500.
معامله
#80741599
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
4367.7
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪386.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۰۸
حجم معامله
0.5
خروج
4445
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪386.50 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۴:۲۶
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۰۷
خرید
0.1
4399.2
4445
سود
‪45.80 USD‬
SP500.
معامله
#80606465
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۴:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
4399.2
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪45.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۰۷
حجم معامله
0.1
خروج
4445
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪45.80 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۵:۲۹
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۰۷
خرید
0.1
4336.2
4445
سود
‪108.80 USD‬
SP500.
معامله
#80725037
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۵:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
4336.2
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪108.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۰۷
حجم معامله
0.1
خروج
4445
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪108.80 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۰۳
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۱:۵۰
فروش
0.01
0.92279
0.9216
سود
‪0.93 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80825148
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92279
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۱:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.9216
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.93 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۱۳
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۱۳
خرید
0.02
0.92184
0.9216
سود
‪-0.38 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80815238
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92184
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۱۳
حجم معامله
0.02
خروج
0.9216
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.38 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۵۰:۰۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۱۳
خرید
0.01
0.92342
0.9216
سود
‪-1.43 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80801696
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۵۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92342
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.9216
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.43 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۳۱:۱۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۱۳
خرید
0.03
0.92021
0.9216
سود
‪3.29 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80820301
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۳۱:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92021
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۱۳
حجم معامله
0.03
خروج
0.9216
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.29 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۰۰
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۳۷:۱۷
فروش
0.01
0.92619
0.92507
سود
‪0.88 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80776007
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92619
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۳۷:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.92507
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.88 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۰۲
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۱۳
خرید
0.01
0.92571
0.92655
سود
‪0.66 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80763388
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92571
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.92655
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.66 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۳۶
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۲:۴۰
فروش
0.01
0.92719
0.92618
سود
‪0.79 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80753809
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92719
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۲:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.92618
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.79 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۱
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۳۷
خرید
0.01
0.92648
0.92743
سود
‪0.75 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80750495
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92648
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.92743
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.75 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۵:۰۴
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۲۴
فروش
0.01
0.9277
0.92673
سود
‪0.76 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80733858
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۵:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.9277
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.92673
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.76 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۱۰:۰۰
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۲۱:۵۶
فروش
0.01
0.92878
0.92783
سود
‪0.75 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80725388
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۱۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92878
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۲۱:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.92783
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.75 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۰۴
فروش
0.01
0.92794
0.92694
سود
‪0.78 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80704612
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92794
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.92694
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.78 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۵:۰۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۱۵
خرید
0.01
0.92741
0.92698
سود
‪-0.34 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80688066
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92741
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.92698
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.34 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۴۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۱۵
خرید
0.02
0.92576
0.92698
سود
‪1.91 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80692519
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92576
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۱۵
حجم معامله
0.02
خروج
0.92698
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.91 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۵۱
خرید
0.01
0.92741
0.92842
سود
‪0.80 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80674470
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92741
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.92842
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۲:۴۴
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۲۵
خرید
0.1
4377.5
4387
سود
‪9.50 USD‬
SP500.
معامله
#80620440
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۲:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
4377.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۲۵
حجم معامله
0.1
خروج
4387
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪9.50 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۵۰:۰۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۱:۱۹
فروش
0.01
0.92975
0.92879
سود
‪0.75 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80656407
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۵۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92975
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۱:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.92879
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.75 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۰۸
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۲۳:۲۶
خرید
0.01
0.9283
0.92925
سود
‪0.74 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80655216
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9283
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۲۳:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.92925
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.74 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۱۲
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۳۱
فروش
0.03
0.93044
0.92914
سود
‪3.04 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80634177
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93044
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۳۱
حجم معامله
0.03
خروج
0.92914
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.04 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۸:۰۸
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۲۹
فروش
0.02
0.92883
0.92907
سود
‪-0.38 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80627615
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۸:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92883
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۲۹
حجم معامله
0.02
خروج
0.92907
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.38 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۰۱
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۲۹
فروش
0.01
0.92722
0.92905
سود
‪-1.43 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80620935
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92722
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.92905
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.43 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۰۳
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۱:۴۴
فروش
0.01
0.92664
0.92616
سود
‪0.38 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80609886
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92664
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۱:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.92616
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.38 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۵۲
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۴۶
خرید
0.02
0.92514
0.92632
سود
‪1.85 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80596394
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92514
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۴۶
حجم معامله
0.02
خروج
0.92632
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.85 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۱۵:۳۵
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۴۳
خرید
0.01
0.92676
0.92632
سود
‪-0.34 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80593462
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۱۵:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92676
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.92632
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.34 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۸:۲۱
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۸:۵۷
خرید
0.1
4399.7
4400.6
سود
‪0.90 USD‬
SP500.
معامله
#80599199
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۸:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
4399.7
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۸:۵۷
حجم معامله
0.1
خروج
4400.6
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.90 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۰
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۵۸:۲۲
فروش
0.01
0.92572
0.92644
سود
‪-0.57 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80549685
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92572
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۵۸:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.92644
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.57 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۳۵
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۵۸:۲۱
فروش
0.03
0.92801
0.92644
سود
‪3.69 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80574833
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92801
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۵۸:۲۱
حجم معامله
0.03
خروج
0.92644
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.69 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۱۸
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۱۰:۰۱
فروش
0.02
0.92733
0.92724
سود
‪0.14 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80565496
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92733
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۱۰:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
0.92724
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.14 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۴:۴۵
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۴۰
خرید
0.1
4460.4
4471.3
سود
‪10.90 USD‬
SP500.
معامله
#80544273
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۴:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
4460.4
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۴۰
حجم معامله
0.1
خروج
4471.3
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.90 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۱:۵۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۴:۴۶
خرید
0.1
4463.7
4464
سود
‪0.30 USD‬
SP500.
معامله
#80543531
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۱:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
4463.7
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۴:۴۶
حجم معامله
0.1
خروج
4464
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۴۴
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۴۸:۳۵
خرید
0.1
4469.6
4469.8
سود
‪0.20 USD‬
SP500.
معامله
#80486854
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
4469.6
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۴۸:۳۵
حجم معامله
0.1
خروج
4469.8
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.20 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۵
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۸:۴۰
خرید
0.1
4450.5
4452.8
سود
‪2.30 USD‬
SP500.
معامله
#80504499
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
4450.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۸:۴۰
حجم معامله
0.1
خروج
4452.8
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.30 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۵:۲۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۳۹:۲۵
فروش
0.01
0.92649
0.92544
سود
‪0.83 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80444396
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۵:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92649
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۳۹:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.92544
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.83 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۷:۴۳
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۱:۲۳
خرید
0.1
4449.7
4482.7
سود
‪33.00 USD‬
SP500.
معامله
#80390296
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۷:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
4449.7
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪33.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۱:۲۳
حجم معامله
0.1
خروج
4482.7
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪33.00 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۲۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۳۹
خرید
0.02
0.92558
0.92665
سود
‪1.69 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80429769
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92558
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۳۹
حجم معامله
0.02
خروج
0.92665
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.69 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۲
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۳۴
خرید
0.01
0.92719
0.92674
سود
‪-0.35 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80426785
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92719
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.92674
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.35 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۲:۳۸
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۰۴:۴۷
خرید
0.1
4452
4452.3
سود
‪0.30 USD‬
SP500.
معامله
#80381766
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۲:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
4452
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۰۴:۴۷
حجم معامله
0.1
خروج
4452.3
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۰۰
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۷:۴۳
خرید
0.01
0.92798
0.92895
سود
‪0.76 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80383863
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92798
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۷:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.92895
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.76 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۵۳
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۸:۰۳
خرید
0.1
4459.3
4460.3
سود
‪1.00 USD‬
SP500.
معامله
#80360618
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
4459.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۸:۰۳
حجم معامله
0.1
خروج
4460.3
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.00 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۵:۰۱
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۲۶
خرید
0.01
0.92815
0.92914
سود
‪0.78 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80331729
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92815
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.92914
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.78 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۴:۳۲
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۱۰
خرید
0.02
0.92852
0.9297
سود
‪1.86 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80316564
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۴:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92852
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۱۰
حجم معامله
0.02
خروج
0.9297
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.86 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۴۵:۰۱
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۱۰
خرید
0.01
0.93013
0.9297
سود
‪-0.34 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80311507
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۴۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93013
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.9297
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.34 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۱
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۵۰:۱۰
فروش
0.01
0.93243
0.93144
سود
‪0.78 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80260139
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93243
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۵۰:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.93144
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.78 USD‬