حالت آزمایشی
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۲۵:۰۲
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۷:۱۵
خرید
0.01
0.93949
0.94047
سود
‪0.80 USD‬
AUDCAD.
معامله
#73831835
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۲۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93949
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۷:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.94047
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۴۷
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۴۰:۱۳
خرید
1
1.21206
1.21717
سود
‪419.83 USD‬
USDCAD.
معامله
#73812694
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21206
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪419.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۴۰:۱۳
حجم معامله
1
خروج
1.21717
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪419.83 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۰۹:۰۶
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۲۸:۳۸
فروش
0.03
0.94068
0.93926
سود
‪3.50 USD‬
AUDCAD.
معامله
#73823274
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۰۹:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.94068
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۲۸:۳۸
حجم معامله
0.03
خروج
0.93926
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.50 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۳۵:۲۳
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۲۸:۳۳
فروش
0.02
0.93905
0.93929
سود
‪-0.39 USD‬
AUDCAD.
معامله
#73821619
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۳۵:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93905
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۲۸:۳۳
حجم معامله
0.02
خروج
0.93929
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.39 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۰۰
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۲۸:۳۳
فروش
0.01
0.93744
0.93929
سود
‪-1.52 USD‬
AUDCAD.
معامله
#73809116
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93744
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۲۸:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.93929
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.52 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۰۰
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۴۵
خرید
0.2
0.93425
0.93705
سود
‪46.17 USD‬
AUDCAD.
معامله
#73798601
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93425
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪46.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۴۵
حجم معامله
0.2
خروج
0.93705
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪46.17 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۰۳
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۲۷
خرید
1
4068.8
4070.3
سود
‪15.00 USD‬
SP500.
معامله
#73766551
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
4068.8
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪15.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۲۷
حجم معامله
1
خروج
4070.3
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪15.00 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۴۵
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۱۱:۴۲
فروش
1
3497.36
3666.11
سود
‪-168.75 USD‬
ETHUSD
معامله
#73336343
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
3497.36
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-168.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۱۱:۴۲
حجم معامله
1
خروج
3666.11
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-168.75 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۴۲:۱۲
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۱۱:۳۷
فروش
1
4279
3664.51
سود
‪614.49 USD‬
ETHUSD
معامله
#73702027
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۴۲:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
4279
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪614.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۱۱:۳۷
حجم معامله
1
خروج
3664.51
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪614.49 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۲:۱۷
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۳۹:۱۸
خرید
0.01
0.93417
0.93513
سود
‪0.79 USD‬
AUDCAD.
معامله
#73797702
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۲:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93417
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۳۹:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.93513
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.79 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۶:۴۸
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۱:۴۲:۲۱
خرید
1
1.20656
1.21233
سود
‪475.94 USD‬
USDCAD.
معامله
#73733330
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۶:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20656
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪475.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۱:۴۲:۲۱
حجم معامله
1
خروج
1.21233
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪475.94 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۲۱
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۱۱
فروش
1
1.2085
1.20841
سود
‪9.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#73521556
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2085
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۱۱
حجم معامله
1
خروج
1.20841
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪9.00 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۶:۲۹
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۰۶
خرید
1
1.21351
1.21328
سود
‪-23.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#73733252
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۶:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21351
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-23.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۰۶
حجم معامله
1
خروج
1.21328
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-23.00 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۵۸
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۱:۰۰
فروش
1
1.21297
1.21291
سود
‪6.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#73525812
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21297
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۱:۰۰
حجم معامله
1
خروج
1.21291
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.00 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۳۳:۵۰
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۱۱:۱۵
خرید
0.01
0.952
0.9536
سود
‪1.33 USD‬
AUDCAD.
معامله
#73556691
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۳۳:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.952
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۱۱:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.9536
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.33 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۲
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۲۱:۱۹
فروش
0.01
0.95217
0.95262
سود
‪-0.37 USD‬
AUDCAD.
معامله
#73544411
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.95217
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۲۱:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.95262
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.37 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۵۴:۵۵
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۲۱:۱۹
فروش
0.02
0.95383
0.95263
سود
‪1.98 USD‬
AUDCAD.
معامله
#73551308
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۵۴:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.95383
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۲۱:۱۹
حجم معامله
0.02
خروج
0.95263
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.98 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۸
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۱۴
فروش
0.05
0.95188
0.94983
سود
‪8.42 USD‬
AUDCAD.
معامله
#73529193
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.95188
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۱۴
حجم معامله
0.05
خروج
0.94983
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.42 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۰۱
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۱۴
فروش
0.01
0.94701
0.94983
سود
‪-2.31 USD‬
AUDCAD.
معامله
#73513814
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.94701
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.94983
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.31 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۷
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۱۴
فروش
0.02
0.94864
0.94983
سود
‪-1.96 USD‬
AUDCAD.
معامله
#73523887
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.94864
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۱۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.94983
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.96 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۷:۴۰
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۱۴
فروش
0.03
0.95027
0.94983
سود
‪1.08 USD‬
AUDCAD.
معامله
#73528294
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۷:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.95027
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۱۴
حجم معامله
0.03
خروج
0.94983
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.08 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۴۱:۲۰
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۱۸
خرید
1
0.948
0.94938
سود
‪113.48 USD‬
AUDCAD.
معامله
#73424179
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۴۱:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.948
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪113.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۱۸
حجم معامله
1
خروج
0.94938
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪113.48 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۵۹
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۳۰
فروش
1
1.20649
1.2063
سود
‪19.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#73473153
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20649
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪19.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۳۰
حجم معامله
1
خروج
1.2063
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪19.00 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۶
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۰۵
خرید
1
0.9465
0.94739
سود
‪73.04 USD‬
AUDCAD.
معامله
#73472931
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9465
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪73.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۰۵
حجم معامله
1
خروج
0.94739
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪73.04 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۴۵:۳۷
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۲۲:۳۲
خرید
0.02
0.94573
0.94702
سود
‪2.11 USD‬
AUDCAD.
معامله
#73492614
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۴۵:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.94573
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۲۲:۳۲
حجم معامله
0.02
خروج
0.94702
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.11 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۵۸
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۲۲:۳۲
خرید
0.01
0.94748
0.94702
سود
‪-0.38 USD‬
AUDCAD.
معامله
#73467528
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.94748
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۲۲:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.94702
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.38 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۱۸
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۱۹
خرید
1
0.94699
0.94707
سود
‪6.55 USD‬
AUDCAD.
معامله
#73469786
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.94699
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۱۹
حجم معامله
1
خروج
0.94707
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.55 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۰۳
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۷:۲۱
خرید
0.01
0.94798
0.94898
سود
‪0.81 USD‬
AUDCAD.
معامله
#73446599
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.94798
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۷:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.94898
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.81 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۱
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۲۳
فروش
0.01
0.94981
0.94967
سود
‪0.11 USD‬
AUDCAD.
معامله
#73441703
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.94981
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.94967
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۴۲:۰۳
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۲۶:۱۱
خرید
0.02
0.94749
0.94863
سود
‪1.86 USD‬
AUDCAD.
معامله
#73429648
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۴۲:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.94749
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۲۶:۱۱
حجم معامله
0.02
خروج
0.94863
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.86 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۴۰:۰۱
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۲۶:۰۷
خرید
0.01
0.9491
0.94864
سود
‪-0.38 USD‬
AUDCAD.
معامله
#73429458
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۴۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9491
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۲۶:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.94864
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.38 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۴۴
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۱۸:۱۴
خرید
1
0.948
0.95053
سود
‪206.24 USD‬
AUDCAD.
معامله
#73251235
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.948
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪206.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۱۸:۱۴
حجم معامله
1
خروج
0.95053
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪206.24 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۲۰:۰۲
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۵۷
فروش
0.01
0.94938
0.94935
سود
‪0.03 USD‬
AUDCAD.
معامله
#73393077
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۲۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.94938
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.94935
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۴۵:۰۱
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۱:۴۴
خرید
0.01
0.94947
0.94975
سود
‪0.23 USD‬
AUDCAD.
معامله
#73376567
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۴۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.94947
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۱:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.94975
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.23 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۱۴:۵۲
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۳۹
فروش
1
1.19595
1.19904
سود
‪-309.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#72640976
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۱۴:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19595
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-309.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۳۹
حجم معامله
1
خروج
1.19904
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-309.00 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۰۶
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۰۶
فروش
1
1.198
1.19877
سود
‪-77.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#72632066
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.198
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-77.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۰۶
حجم معامله
1
خروج
1.19877
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-77.00 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۴۷
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۵۸
فروش
0.5
1.20709
1.19881
سود
‪414.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#73282233
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20709
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪414.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۵۸
حجم معامله
0.5
خروج
1.19881
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪414.00 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۶:۳۵
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۵۲
فروش
0.5
1.19888
1.19919
سود
‪-15.50 USD‬
EURUSD.
معامله
#72649792
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۶:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19888
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-15.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۵۲
حجم معامله
0.5
خروج
1.19919
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-15.50 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۲۲
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۵۱:۵۸
فروش
0.5
1.19999
1.1997
سود
‪14.50 USD‬
EURUSD.
معامله
#72650231
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19999
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۵۱:۵۸
حجم معامله
0.5
خروج
1.1997
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪14.50 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۳۵:۰۵
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۵۱:۴۱
فروش
0.01
0.95039
0.9501
سود
‪0.23 USD‬
AUDCAD.
معامله
#73370214
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۳۵:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.95039
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۵۱:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.9501
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.23 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۲۶
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۵۸:۴۲
خرید
0.02
0.949
0.94885
سود
‪-0.25 USD‬
AUDCAD.
معامله
#73345298
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.949
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۵۸:۴۲
حجم معامله
0.02
خروج
0.94885
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.25 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۰۱
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۵۸:۴۲
خرید
0.01
0.95078
0.94885
سود
‪-1.57 USD‬
AUDCAD.
معامله
#73310952
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.95078
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۵۸:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.94885
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.57 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۲۴
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۵۸:۴۲
خرید
0.03
0.94736
0.94885
سود
‪3.64 USD‬
AUDCAD.
معامله
#73349340
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.94736
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۵۸:۴۲
حجم معامله
0.03
خروج
0.94885
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.64 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۲۶
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۳۲:۳۴
خرید
1
0.94795
0.94808
سود
‪10.56 USD‬
AUDCAD.
معامله
#73350090
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.94795
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۳۲:۳۴
حجم معامله
1
خروج
0.94808
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.56 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۰۱
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۲۰
فروش
0.01
0.95246
0.95143
سود
‪0.84 USD‬
AUDCAD.
معامله
#73305804
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.95246
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.95143
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.84 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۲۷:۲۹
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۰۸:۲۴
خرید
0.02
0.95129
0.95241
سود
‪1.82 USD‬
AUDCAD.
معامله
#73303668
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۲۷:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.95129
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۰۸:۲۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.95241
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.82 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۳۱:۰۶
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۰۸:۲۴
خرید
0.01
0.95287
0.95241
سود
‪-0.37 USD‬
AUDCAD.
معامله
#73301624
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۳۱:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.95287
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۰۸:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.95241
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.37 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۴۷:۰۵
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۲۹:۴۰
فروش
0.02
0.95143
0.95136
سود
‪0.12 USD‬
AUDCAD.
معامله
#73297356
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۴۷:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.95143
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۲۹:۴۰
حجم معامله
0.02
خروج
0.95136
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.12 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۰۲
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۳۱:۰۵
خرید
0.01
0.95172
0.9527
سود
‪0.80 USD‬
AUDCAD.
معامله
#73297260
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.95172
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۳۱:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.9527
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۵۹
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۴۷:۰۴
فروش
0.02
0.95137
0.9516
سود
‪-0.37 USD‬
AUDCAD.
معامله
#73268330
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.95137
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۴۷:۰۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.9516
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.37 USD‬