حالت آزمایشی
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۰۴
فروش
0.01
0.92794
0.92694
سود
‪0.78 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80704612
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92794
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.92694
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.78 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۵:۰۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۱۵
خرید
0.01
0.92741
0.92698
سود
‪-0.34 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80688066
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92741
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.92698
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.34 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۴۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۱۵
خرید
0.02
0.92576
0.92698
سود
‪1.91 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80692519
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92576
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۱۵
حجم معامله
0.02
خروج
0.92698
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.91 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۵۱
خرید
0.01
0.92741
0.92842
سود
‪0.80 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80674470
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92741
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.92842
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۲:۴۴
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۲۵
خرید
0.1
4377.5
4387
سود
‪9.50 USD‬
SP500.
معامله
#80620440
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۲:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
4377.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۲۵
حجم معامله
0.1
خروج
4387
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪9.50 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۵۰:۰۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۱:۱۹
فروش
0.01
0.92975
0.92879
سود
‪0.75 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80656407
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۵۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92975
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۱:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.92879
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.75 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۰۸
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۲۳:۲۶
خرید
0.01
0.9283
0.92925
سود
‪0.74 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80655216
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9283
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۲۳:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.92925
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.74 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۱۲
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۳۱
فروش
0.03
0.93044
0.92914
سود
‪3.04 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80634177
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93044
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۳۱
حجم معامله
0.03
خروج
0.92914
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.04 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۸:۰۸
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۲۹
فروش
0.02
0.92883
0.92907
سود
‪-0.38 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80627615
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۸:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92883
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۲۹
حجم معامله
0.02
خروج
0.92907
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.38 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۰۱
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۲۹
فروش
0.01
0.92722
0.92905
سود
‪-1.43 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80620935
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92722
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.92905
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.43 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۰۳
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۱:۴۴
فروش
0.01
0.92664
0.92616
سود
‪0.38 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80609886
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92664
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۱:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.92616
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.38 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۵۲
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۴۶
خرید
0.02
0.92514
0.92632
سود
‪1.85 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80596394
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92514
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۴۶
حجم معامله
0.02
خروج
0.92632
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.85 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۱۵:۳۵
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۴۳
خرید
0.01
0.92676
0.92632
سود
‪-0.34 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80593462
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۱۵:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92676
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.92632
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.34 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۸:۲۱
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۸:۵۷
خرید
0.1
4399.7
4400.6
سود
‪0.90 USD‬
SP500.
معامله
#80599199
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۸:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
4399.7
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۸:۵۷
حجم معامله
0.1
خروج
4400.6
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.90 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۰
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۵۸:۲۲
فروش
0.01
0.92572
0.92644
سود
‪-0.57 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80549685
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92572
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۵۸:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.92644
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.57 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۳۵
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۵۸:۲۱
فروش
0.03
0.92801
0.92644
سود
‪3.69 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80574833
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92801
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۵۸:۲۱
حجم معامله
0.03
خروج
0.92644
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.69 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۱۸
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۱۰:۰۱
فروش
0.02
0.92733
0.92724
سود
‪0.14 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80565496
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92733
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۱۰:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
0.92724
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.14 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۴:۴۵
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۴۰
خرید
0.1
4460.4
4471.3
سود
‪10.90 USD‬
SP500.
معامله
#80544273
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۴:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
4460.4
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۴۰
حجم معامله
0.1
خروج
4471.3
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.90 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۱:۵۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۴:۴۶
خرید
0.1
4463.7
4464
سود
‪0.30 USD‬
SP500.
معامله
#80543531
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۱:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
4463.7
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۴:۴۶
حجم معامله
0.1
خروج
4464
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۴۴
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۴۸:۳۵
خرید
0.1
4469.6
4469.8
سود
‪0.20 USD‬
SP500.
معامله
#80486854
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
4469.6
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۴۸:۳۵
حجم معامله
0.1
خروج
4469.8
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.20 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۵
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۸:۴۰
خرید
0.1
4450.5
4452.8
سود
‪2.30 USD‬
SP500.
معامله
#80504499
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
4450.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۸:۴۰
حجم معامله
0.1
خروج
4452.8
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.30 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۵:۲۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۳۹:۲۵
فروش
0.01
0.92649
0.92544
سود
‪0.83 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80444396
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۵:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92649
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۳۹:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.92544
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.83 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۷:۴۳
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۱:۲۳
خرید
0.1
4449.7
4482.7
سود
‪33.00 USD‬
SP500.
معامله
#80390296
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۷:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
4449.7
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪33.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۱:۲۳
حجم معامله
0.1
خروج
4482.7
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪33.00 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۲۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۳۹
خرید
0.02
0.92558
0.92665
سود
‪1.69 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80429769
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92558
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۳۹
حجم معامله
0.02
خروج
0.92665
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.69 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۲
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۳۴
خرید
0.01
0.92719
0.92674
سود
‪-0.35 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80426785
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92719
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.92674
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.35 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۲:۳۸
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۰۴:۴۷
خرید
0.1
4452
4452.3
سود
‪0.30 USD‬
SP500.
معامله
#80381766
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۲:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
4452
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۰۴:۴۷
حجم معامله
0.1
خروج
4452.3
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۰۰
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۷:۴۳
خرید
0.01
0.92798
0.92895
سود
‪0.76 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80383863
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92798
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۷:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.92895
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.76 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۵۳
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۸:۰۳
خرید
0.1
4459.3
4460.3
سود
‪1.00 USD‬
SP500.
معامله
#80360618
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
4459.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۸:۰۳
حجم معامله
0.1
خروج
4460.3
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.00 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۵:۰۱
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۲۶
خرید
0.01
0.92815
0.92914
سود
‪0.78 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80331729
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92815
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.92914
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.78 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۴:۳۲
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۱۰
خرید
0.02
0.92852
0.9297
سود
‪1.86 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80316564
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۴:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92852
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۱۰
حجم معامله
0.02
خروج
0.9297
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.86 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۴۵:۰۱
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۱۰
خرید
0.01
0.93013
0.9297
سود
‪-0.34 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80311507
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۴۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93013
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.9297
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.34 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۱
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۵۰:۱۰
فروش
0.01
0.93243
0.93144
سود
‪0.78 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80260139
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93243
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۵۰:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.93144
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.78 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۲۵:۰۲
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۴۸
خرید
0.01
0.93279
0.93238
سود
‪-0.33 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80247426
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۲۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93279
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.93238
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.33 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۴۵
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۴۸
خرید
0.02
0.93118
0.93238
سود
‪1.89 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80254028
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93118
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۴۸
حجم معامله
0.02
خروج
0.93238
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.89 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۶:۴۱
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۱:۲۷
فروش
0.01
0.93311
0.93213
سود
‪0.77 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80227421
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۶:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93311
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۱:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.93213
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.77 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۱۹
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۴۰:۰۴
خرید
0.01
0.93285
0.93241
سود
‪-0.35 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80186445
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93285
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۴۰:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.93241
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.35 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۵۱
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۴۰:۰۴
خرید
0.02
0.93122
0.93241
سود
‪1.88 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80217330
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93122
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۴۰:۰۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.93241
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.88 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۰۳
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۱۳
فروش
0.1
0.93316
0.9319
سود
‪10.01 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80206312
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93316
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۱۳
حجم معامله
0.1
خروج
0.9319
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.01 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۶:۵۰
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۲۴
فروش
0.2
0.93367
0.93303
سود
‪10.12 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80182006
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۶:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93367
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۲۴
حجم معامله
0.2
خروج
0.93303
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.12 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۵:۰۵
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۳:۴۶
فروش
0.01
0.93412
0.93319
سود
‪0.74 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80182401
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۵:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93412
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۳:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.93319
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.74 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۰۰
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۵:۳۰
خرید
0.01
0.93249
0.93347
سود
‪0.77 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80175619
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93249
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۵:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.93347
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.77 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۰:۰۱
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۴۰:۵۲
فروش
0.01
0.93354
0.93259
سود
‪0.75 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80172992
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93354
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۴۰:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.93259
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.75 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۴۹:۳۱
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۴۴:۱۶
خرید
0.02
0.93221
0.93341
سود
‪1.89 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80163082
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۴۹:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93221
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۴۴:۱۶
حجم معامله
0.02
خروج
0.93341
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.89 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۲
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۴۴:۱۵
خرید
0.01
0.93382
0.93341
سود
‪-0.32 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80158683
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93382
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۴۴:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.93341
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.32 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۹:۱۹
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۱۹
فروش
0.1
0.93431
0.93287
سود
‪11.38 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80043146
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۹:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93431
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۱۹
حجم معامله
0.1
خروج
0.93287
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪11.38 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۴۵
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۱۵
فروش
0.25
0.9364
0.93287
سود
‪69.79 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80068858
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.9364
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪69.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۱۵
حجم معامله
0.25
خروج
0.93287
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪69.79 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۲۴
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۱۲
فروش
0.05
0.93505
0.93288
سود
‪8.58 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80086745
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93505
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۱۲
حجم معامله
0.05
خروج
0.93288
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.58 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۴۴
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۰۸
فروش
0.1
0.93737
0.9329
سود
‪35.35 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80122527
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93737
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪35.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۰۸
حجم معامله
0.1
خروج
0.9329
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪35.35 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۲۵
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۸
خرید
0.1
4500
4525.8
سود
‪25.80 USD‬
SP500.
معامله
#80087482
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
4500
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪25.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۸
حجم معامله
0.1
خروج
4525.8
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪25.80 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۵:۰۱
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۴:۰۸
فروش
0.01
0.93495
0.93582
سود
‪-0.69 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80115025
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93495
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۴:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.93582
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.69 USD‬