حالت آزمایشی
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۰۲
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۵۸:۲۹
خرید
0.01
0.93578
0.93677
سود
‪0.82 USD‬
AUDCAD.
معامله
#75267457
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93578
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۵۸:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.93677
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.82 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۳۶:۲۰
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۰۰
فروش
0.02
0.93706
0.93588
سود
‪1.93 USD‬
AUDCAD.
معامله
#75248345
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۳۶:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93706
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۰۰
حجم معامله
0.02
خروج
0.93588
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.93 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۶:۲۴
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۰۰
فروش
0.01
0.93545
0.93588
سود
‪-0.35 USD‬
AUDCAD.
معامله
#75222729
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۶:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93545
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.93588
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.35 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۱۶:۴۹
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۱۶
خرید
0.01
0.93684
0.93783
سود
‪0.82 USD‬
AUDCAD.
معامله
#75247581
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۱۶:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93684
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.93783
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.82 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۸:۱۹
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۱۶:۴۸
خرید
0.02
0.9355
0.93668
سود
‪1.94 USD‬
AUDCAD.
معامله
#75222836
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۸:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9355
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۱۶:۴۸
حجم معامله
0.02
خروج
0.93668
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.94 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۰
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۱۶:۴۷
خرید
0.01
0.93712
0.93669
سود
‪-0.35 USD‬
AUDCAD.
معامله
#75202722
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93712
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۱۶:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.93669
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.35 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۱
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۶:۲۳
فروش
0.01
0.9366
0.93564
سود
‪0.79 USD‬
AUDCAD.
معامله
#75215646
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.9366
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۶:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.93564
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.79 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۱۶:۰۰
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۵۱
فروش
0.02
0.93826
0.93716
سود
‪1.81 USD‬
AUDCAD.
معامله
#75185211
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۱۶:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93826
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۵۱
حجم معامله
0.02
خروج
0.93716
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.81 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۴۰:۰۱
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۵۰
فروش
0.01
0.93666
0.93715
سود
‪-0.40 USD‬
AUDCAD.
معامله
#75169165
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۴۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93666
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.93715
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.40 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۰۵:۰۳
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۷:۱۷
خرید
0.01
0.93626
0.93721
سود
‪0.78 USD‬
AUDCAD.
معامله
#75159722
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۰۵:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93626
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۷:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.93721
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.78 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۵۰:۰۱
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۳۱:۱۳
خرید
0.01
0.93759
0.9358
سود
‪-1.48 USD‬
AUDCAD.
معامله
#75112689
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۵۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93759
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۳۱:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.9358
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.48 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۴
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۳۱:۱۳
خرید
0.03
0.93434
0.9358
سود
‪3.60 USD‬
AUDCAD.
معامله
#75133344
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93434
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۳۱:۱۳
حجم معامله
0.03
خروج
0.9358
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.60 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۱۹
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۳۱:۱۳
خرید
0.02
0.93597
0.9358
سود
‪-0.28 USD‬
AUDCAD.
معامله
#75119979
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93597
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۳۱:۱۳
حجم معامله
0.02
خروج
0.9358
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.28 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۱۱
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۳۳
فروش
0.13
0.9356
0.93456
سود
‪11.14 USD‬
AUDCAD.
معامله
#74827952
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.9356
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۳۳
حجم معامله
0.13
خروج
0.93456
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪11.14 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۲۵
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۳۳
فروش
0.34
0.93885
0.93456
سود
‪120.18 USD‬
AUDCAD.
معامله
#75097782
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93885
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪120.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۳۳
حجم معامله
0.34
خروج
0.93456
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪120.18 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۳۴
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۳۳
فروش
0.08
0.93399
0.93456
سود
‪-3.76 USD‬
AUDCAD.
معامله
#74824454
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93399
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۳۳
حجم معامله
0.08
خروج
0.93456
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.76 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۰۴
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۳۳
فروش
0.21
0.93719
0.93456
سود
‪45.50 USD‬
AUDCAD.
معامله
#74871101
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93719
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪45.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۳۳
حجم معامله
0.21
خروج
0.93456
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪45.50 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۳۶
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۳۳
فروش
0.05
0.93239
0.93456
سود
‪-8.94 USD‬
AUDCAD.
معامله
#74814677
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93239
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۳۳
حجم معامله
0.05
خروج
0.93456
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-8.94 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۵:۰۰
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۳۰
فروش
0.01
0.92748
0.93455
سود
‪-5.83 USD‬
AUDCAD.
معامله
#74783634
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92748
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.93455
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-5.83 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۴۲
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۳۰
فروش
0.03
0.93072
0.93455
سود
‪-9.47 USD‬
AUDCAD.
معامله
#74813524
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93072
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-9.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۳۰
حجم معامله
0.03
خروج
0.93455
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-9.47 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۰۶
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۳۰
فروش
0.02
0.92909
0.93455
سود
‪-9.00 USD‬
AUDCAD.
معامله
#74802705
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92909
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-9.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۳۰
حجم معامله
0.02
خروج
0.93455
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-9.00 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۰۱
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۱۳
خرید
0.01
0.93726
0.93824
سود
‪0.81 USD‬
AUDCAD.
معامله
#75084412
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93726
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.93824
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.81 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۵:۰۱
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۲۱:۴۹
خرید
0.01
0.93642
0.93599
سود
‪-0.35 USD‬
AUDCAD.
معامله
#74976172
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93642
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۲۱:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.93599
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.35 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۱۹
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۲۱:۴۹
خرید
0.02
0.9348
0.93599
سود
‪1.96 USD‬
AUDCAD.
معامله
#74998283
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9348
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۲۱:۴۹
حجم معامله
0.02
خروج
0.93599
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.96 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۴۶:۲۸
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۴۴:۵۰
خرید
0.01
0.93605
0.9371
سود
‪0.87 USD‬
AUDCAD.
معامله
#74930766
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۴۶:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93605
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۴۴:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.9371
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.87 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۰۰
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۴۶:۲۷
خرید
0.01
0.93496
0.93592
سود
‪0.79 USD‬
AUDCAD.
معامله
#74926351
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93496
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۴۶:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.93592
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.79 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۵:۳۶
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۳۴:۴۲
خرید
0.01
0.93612
0.93627
سود
‪0.13 USD‬
AUDCAD.
معامله
#74910301
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۵:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93612
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۳۴:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.93627
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.13 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۲۷
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۲۲:۲۸
خرید
0.02
0.92973
0.92852
سود
‪-2.00 USD‬
AUDCAD.
معامله
#74762912
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92973
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۲۲:۲۸
حجم معامله
0.02
خروج
0.92852
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.00 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۵۱:۴۴
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۲۲:۲۸
خرید
0.05
0.92645
0.92852
سود
‪8.53 USD‬
AUDCAD.
معامله
#74780687
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۵۱:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92645
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۲۲:۲۸
حجم معامله
0.05
خروج
0.92852
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.53 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۷:۵۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۲۲:۲۸
خرید
0.03
0.9281
0.92852
سود
‪1.03 USD‬
AUDCAD.
معامله
#74773789
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۷:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9281
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۲۲:۲۸
حجم معامله
0.03
خروج
0.92852
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.03 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۰۲
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۲۲:۲۷
خرید
0.01
0.93135
0.92853
سود
‪-2.33 USD‬
AUDCAD.
معامله
#74751125
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93135
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۲۲:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.92853
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.33 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۰۱
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۴۹:۰۱
فروش
0.01
0.93232
0.93127
سود
‪0.87 USD‬
AUDCAD.
معامله
#74739739
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93232
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۴۹:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.93127
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.87 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۵۵:۰۰
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۴۴
خرید
0.01
0.93284
0.93241
سود
‪-0.35 USD‬
AUDCAD.
معامله
#74711995
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۵۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93284
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.93241
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.35 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۳۱:۴۸
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۴۴
خرید
0.02
0.93123
0.93241
سود
‪1.95 USD‬
AUDCAD.
معامله
#74730737
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۳۱:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93123
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۴۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.93241
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.95 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۹:۳۸
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۵
خرید
0.02
0.93382
0.93361
سود
‪-0.35 USD‬
AUDCAD.
معامله
#74669288
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۹:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93382
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۵
حجم معامله
0.02
خروج
0.93361
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.35 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۰۲
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۵
خرید
0.03
0.9322
0.9336
سود
‪3.48 USD‬
AUDCAD.
معامله
#74681475
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9322
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۵
حجم معامله
0.03
خروج
0.9336
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.48 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۳۵:۱۴
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۳
خرید
0.01
0.93542
0.93361
سود
‪-1.50 USD‬
AUDCAD.
معامله
#74664135
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۳۵:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93542
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.93361
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.50 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۰۰
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۱۸:۳۸
فروش
0.01
0.93369
0.93563
سود
‪-1.61 USD‬
AUDCAD.
معامله
#74644994
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93369
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۱۸:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.93563
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.61 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۰۳
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۱۸:۳۸
فروش
0.03
0.93702
0.93563
سود
‪3.46 USD‬
AUDCAD.
معامله
#74658094
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93702
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۱۸:۳۸
حجم معامله
0.03
خروج
0.93563
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.46 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۳۸:۵۲
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۱۸:۳۸
فروش
0.02
0.9353
0.93563
سود
‪-0.55 USD‬
AUDCAD.
معامله
#74649022
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۳۸:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.9353
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۱۸:۳۸
حجم معامله
0.02
خروج
0.93563
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.55 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۵۳:۲۵
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۵۲
خرید
0.01
0.93166
0.93265
سود
‪0.83 USD‬
AUDCAD.
معامله
#74621150
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۵۳:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93166
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.93265
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.83 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۳۲
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۴۴
فروش
0.5
1.189
1.2195
سود
‪-1 525.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#72207039
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.189
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 525.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۴۴
حجم معامله
0.5
خروج
1.2195
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 525.00 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۰۴
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۴۴
خرید
1
1.20941
1.2018
سود
‪-633.22 USD‬
USDCAD.
معامله
#73866494
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20941
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-633.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۴۴
حجم معامله
1
خروج
1.2018
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-633.22 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۴۴
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۴۴
فروش
0.5
1.19406
1.2195
سود
‪-1 272.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#72416751
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19406
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 272.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۴۴
حجم معامله
0.5
خروج
1.2195
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 272.00 USD‬
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۴۲:۱۵
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۴۴
فروش
0.5
1.191
1.2195
سود
‪-1 425.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#72289323
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۴۲:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.191
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 425.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۴۴
حجم معامله
0.5
خروج
1.2195
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 425.00 USD‬
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۲۲
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۴۴
خرید
1
1.20951
1.2018
سود
‪-641.54 USD‬
USDCAD.
معامله
#73930738
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20951
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-641.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۴۴
حجم معامله
1
خروج
1.2018
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-641.54 USD‬
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۲۲
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۴۴
خرید
1
1.20811
1.2018
سود
‪-525.05 USD‬
USDCAD.
معامله
#73938220
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20811
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-525.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۴۴
حجم معامله
1
خروج
1.2018
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-525.05 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۳۹
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۴۴
خرید
1
1.21418
1.2018
سود
‪-1 030.12 USD‬
USDCAD.
معامله
#73851898
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21418
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 030.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۴۴
حجم معامله
1
خروج
1.2018
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 030.12 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۱۴:۴۰
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۴۴
خرید
1
1.20381
1.2018
سود
‪-167.25 USD‬
USDCAD.
معامله
#73956268
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۱۴:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20381
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-167.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۴۴
حجم معامله
1
خروج
1.2018
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-167.25 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۴:۰۸
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۴۴
فروش
1
1.2039
1.2195
سود
‪-1 560.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#73446090
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۴:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2039
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 560.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۴۴
حجم معامله
1
خروج
1.2195
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 560.00 USD‬