حالت آزمایشی
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۴۷
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۵۲
فروش
0.33
0.92736
0.92443
سود
‪74.51 USD‬
AUDCAD
معامله
#161789651
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92736
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪76.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۵۲
حجم معامله
0.33
خروج
0.92443
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪74.51 USD‬
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۳۸:۵۶
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۰۲
فروش
0.33
0.92719
0.92635
سود
‪19.70 USD‬
AUDCAD
معامله
#161796484
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۳۸:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92719
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪22.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۰۲
حجم معامله
0.33
خروج
0.92635
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪19.70 USD‬
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۰۴:۳۰
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۳۸:۵۵
خرید
0.33
0.9263
0.9272
سود
‪21.26 USD‬
AUDCAD
معامله
#161792222
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۰۴:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9263
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪23.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۳۸:۵۵
حجم معامله
0.33
خروج
0.9272
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪21.26 USD‬
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۴۷
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۰۴:۳۱
فروش
0.33
0.92741
0.9263
سود
‪26.80 USD‬
AUDCAD
معامله
#161789645
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92741
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪29.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۰۴:۳۱
حجم معامله
0.33
خروج
0.9263
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪26.80 USD‬
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۵۴:۱۵
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۴۸
خرید
0.33
0.92439
0.92736
سود
‪75.70 USD‬
AUDCAD
معامله
#161713456
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۵۴:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92439
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪78.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۴۸
حجم معامله
0.33
خروج
0.92736
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪75.70 USD‬
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۲۵
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۴۷
خرید
0.33
0.92635
0.92736
سود
‪24.22 USD‬
AUDCAD
معامله
#161692656
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92635
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪26.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۴۷
حجم معامله
0.33
خروج
0.92736
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪24.22 USD‬
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۰۱:۱۲
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۵۴:۱۳
فروش
0.33
0.92717
0.92439
سود
‪70.60 USD‬
AUDCAD
معامله
#161659256
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۰۱:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92717
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪72.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۵۴:۱۳
حجم معامله
0.33
خروج
0.92439
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪70.60 USD‬
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۲۵
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۲۵
فروش
0.33
0.92727
0.92635
سود
‪21.81 USD‬
AUDCAD
معامله
#161680062
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92727
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪24.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۲۵
حجم معامله
0.33
خروج
0.92635
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪21.81 USD‬
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۵۲
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۲۶
خرید
0.33
0.92639
0.92729
سود
‪21.32 USD‬
AUDCAD
معامله
#161668085
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92639
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪23.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۲۶
حجم معامله
0.33
خروج
0.92729
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪21.32 USD‬
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۱۲:۵۴
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۵۳
فروش
0.33
0.92724
0.92639
سود
‪20.00 USD‬
AUDCAD
معامله
#161659646
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۱۲:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92724
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪22.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۵۳
حجم معامله
0.33
خروج
0.92639
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪20.00 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۲۸:۴۹
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۱۱
خرید
0.33
0.93461
0.92634
سود
‪-219.65 USD‬
AUDCAD
معامله
#161511664
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۲۸:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93461
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-217.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۱۱
حجم معامله
0.33
خروج
0.92634
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪-219.65 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۶:۴۷
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۰۹
خرید
0.33
0.92359
0.9263600000000001
سود
‪70.49 USD‬
AUDCAD
معامله
#161601831
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۶:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92359
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪72.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۰۹
حجم معامله
0.33
خروج
0.9263600000000001
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪70.49 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۵۷
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۰۷
خرید
0.33
0.9236
0.92643
سود
‪72.07 USD‬
AUDCAD
معامله
#161601618
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9236
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪74.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۰۷
حجم معامله
0.33
خروج
0.92643
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪72.07 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۲:۰۴
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۰۶
خرید
0.33
0.93476
0.92654
سود
‪-218.34 USD‬
AUDCAD
معامله
#161530820
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۲:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93476
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-216.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۰۶
حجم معامله
0.33
خروج
0.92654
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪-218.34 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۳
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۳۲
خرید
1.35
1.72804
1.72822
سود
‪9.72 USD‬
GBPCAD
معامله
#161563059
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.72804
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪19.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۳۲
حجم معامله
1.35
خروج
1.72822
هزینه های کمیسیون
‪-9.45 USD‬
سود
‪9.72 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۴۱
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۳۷:۰۴
فروش
0.45
1.86211
1.86174
سود
‪9.03 USD‬
GBPSGD
معامله
#161563104
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.86211
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۳۷:۰۴
حجم معامله
0.45
خروج
1.86174
هزینه های کمیسیون
‪-3.15 USD‬
سود
‪9.03 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۲۹:۰۶
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۲۵
خرید
0.33
0.93253
0.93359
سود
‪25.14 USD‬
AUDCAD
معامله
#161548534
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۲۹:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93253
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪27.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۲۵
حجم معامله
0.33
خروج
0.93359
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪25.14 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۵۲:۲۱
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۲۹:۰۷
فروش
0.33
0.93441
0.93249
سود
‪47.32 USD‬
AUDCAD
معامله
#161471045
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۵۲:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93441
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪49.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۲۹:۰۷
حجم معامله
0.33
خروج
0.93249
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪47.32 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۵۴
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۲:۰۴
فروش
0.33
0.93557
0.93476
سود
‪18.61 USD‬
AUDCAD
معامله
#161527704
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93557
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪20.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۲:۰۴
حجم معامله
0.33
خروج
0.93476
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪18.61 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۲۷:۳۴
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۵۱
خرید
0.33
0.93465
0.93566
سود
‪23.78 USD‬
AUDCAD
معامله
#161520852
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۲۷:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93465
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪26.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۵۱
حجم معامله
0.33
خروج
0.93566
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪23.78 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۸:۴۱
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۲۷:۳۳
فروش
0.33
0.93569
0.93469
سود
‪23.58 USD‬
AUDCAD
معامله
#161518572
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۸:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93569
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪25.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۲۷:۳۳
حجم معامله
0.33
خروج
0.93469
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪23.58 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۰۸:۴۸
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۸:۴۱
خرید
0.33
0.93477
0.93569
سود
‪21.52 USD‬
AUDCAD
معامله
#161517425
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۰۸:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93477
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪23.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۸:۴۱
حجم معامله
0.33
خروج
0.93569
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪21.52 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۳۵:۰۵
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۰۸:۴۶
فروش
0.33
0.93564
0.93476
سود
‪20.47 USD‬
AUDCAD
معامله
#161512952
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۳۵:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93564
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪22.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۰۸:۴۶
حجم معامله
0.33
خروج
0.93476
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪20.47 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۲۱
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۴۶:۲۲
خرید
1.35
1.74253
1.74348
سود
‪91.12 USD‬
GBPCAD
معامله
#161512457
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.74253
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪100.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۴۶:۲۲
حجم معامله
1.35
خروج
1.74348
هزینه های کمیسیون
‪-9.45 USD‬
سود
‪91.12 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۱۲:۰۹
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۵۲:۳۱
خرید
0.45
1.86444
1.86516
سود
‪20.60 USD‬
GBPSGD
معامله
#161509683
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۱۲:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.86444
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪23.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۵۲:۳۱
حجم معامله
0.45
خروج
1.86516
هزینه های کمیسیون
‪-3.15 USD‬
سود
‪20.60 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۲۴:۲۵
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۳۵:۰۱
خرید
0.33
0.93478
0.93569
سود
‪21.26 USD‬
AUDCAD
معامله
#161511546
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۲۴:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93478
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪23.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۳۵:۰۱
حجم معامله
0.33
خروج
0.93569
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪21.26 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۵۱
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۲۸:۵۰
فروش
0.33
0.93746
0.93461
سود
‪71.39 USD‬
AUDCAD
معامله
#161480083
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93746
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪73.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۲۸:۵۰
حجم معامله
0.33
خروج
0.93461
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪71.39 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۰۴
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۲۴:۲۶
فروش
0.33
0.93567
0.93477
سود
‪20.96 USD‬
AUDCAD
معامله
#161473877
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93567
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪23.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۲۴:۲۶
حجم معامله
0.33
خروج
0.93477
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪20.96 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۲۰
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۴۹
فروش
0.33
0.88634
0.88578
سود
‪12.16 USD‬
NZDCAD
معامله
#161503743
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88634
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۴۹
حجم معامله
0.33
خروج
0.88578
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪12.16 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۲۹
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۲۰
خرید
0.33
0.88584
0.88634
سود
‪10.62 USD‬
NZDCAD
معامله
#161489301
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.88584
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۲۰
حجم معامله
0.33
خروج
0.88634
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪10.62 USD‬
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۳
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۲۹
فروش
0.33
0.87204
0.88584
سود
‪-358.79 USD‬
NZDCAD
معامله
#161318520
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.87204
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-356.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۲۹
حجم معامله
0.33
خروج
0.88584
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪-358.79 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۴۵
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۲۸
فروش
0.33
0.88989
0.88584
سود
‪102.30 USD‬
NZDCAD
معامله
#161480875
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88989
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪104.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۲۸
حجم معامله
0.33
خروج
0.88584
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪102.30 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۱۱:۵۰
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۲۷
فروش
0.33
0.89073
0.88584
سود
‪124.00 USD‬
NZDCAD
معامله
#161483721
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۱۱:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89073
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪126.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۲۷
حجم معامله
0.33
خروج
0.88584
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪124.00 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۴۶
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۲۷
فروش
0.33
0.8881
0.88584
سود
‪56.07 USD‬
NZDCAD
معامله
#161480058
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.8881
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪58.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۲۷
حجم معامله
0.33
خروج
0.88584
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪56.07 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۴:۲۱
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۲۶
فروش
0.33
0.88894
0.88584
سود
‪77.76 USD‬
NZDCAD
معامله
#161480437
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۴:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88894
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪80.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۲۶
حجم معامله
0.33
خروج
0.88584
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪77.76 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۵۶
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۲۵
فروش
0.33
0.88403
0.88582
سود
‪-48.55 USD‬
NZDCAD
معامله
#161466405
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88403
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-46.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۲۵
حجم معامله
0.33
خروج
0.88582
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪-48.55 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۴:۵۰
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۲۵
فروش
0.33
0.88724
0.88584
سود
‪33.85 USD‬
NZDCAD
معامله
#161477080
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۴:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88724
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪36.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۲۵
حجم معامله
0.33
خروج
0.88584
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪33.85 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۵۳:۰۴
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۳۰
فروش
0.33
0.8839
0.88664
سود
‪-73.05 USD‬
NZDCAD
معامله
#161448711
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۵۳:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.8839
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-70.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۳۰
حجم معامله
0.33
خروج
0.88664
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪-73.05 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۱۲:۱۵
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۲۹
فروش
0.99
0.89099
0.88665
سود
‪329.20 USD‬
NZDCAD
معامله
#161483770
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۱۲:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89099
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪336.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۲۹
حجم معامله
0.99
خروج
0.88665
هزینه های کمیسیون
‪-6.93 USD‬
سود
‪329.20 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۶:۵۱
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۲۹
فروش
0.99
0.8898
0.88665
سود
‪237.04 USD‬
NZDCAD
معامله
#161480640
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۶:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.8898
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪243.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۲۹
حجم معامله
0.99
خروج
0.88665
هزینه های کمیسیون
‪-6.93 USD‬
سود
‪237.04 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۱۶
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۲۸
فروش
0.33
0.88733
0.88665
سود
‪15.24 USD‬
NZDCAD
معامله
#161477492
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88733
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪17.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۲۸
حجم معامله
0.33
خروج
0.88665
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪15.24 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۲:۴۹
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۲۸
فروش
0.33
0.88841
0.88664
سود
‪43.39 USD‬
NZDCAD
معامله
#161480311
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۲:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88841
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪45.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۲۸
حجم معامله
0.33
خروج
0.88664
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪43.39 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۰۸
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۲۷
فروش
0.33
0.88563
0.88664
سود
‪-28.38 USD‬
NZDCAD
معامله
#161472824
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88563
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-26.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۲۷
حجم معامله
0.33
خروج
0.88664
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪-28.38 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۳۰
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۲۷
فروش
0.33
0.88652
0.88664
سود
‪-5.41 USD‬
NZDCAD
معامله
#161473919
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88652
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۲۷
حجم معامله
0.33
خروج
0.88664
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪-5.41 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۰۶:۲۶
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۲۶
فروش
0.33
0.88425
0.88664
سود
‪-64.01 USD‬
NZDCAD
معامله
#161467828
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۰۶:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88425
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-61.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۲۶
حجم معامله
0.33
خروج
0.88664
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪-64.01 USD‬
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۱۷
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۲۵
فروش
0.33
0.87126
0.88665
سود
‪-399.65 USD‬
NZDCAD
معامله
#161302730
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.87126
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-397.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۲۵
حجم معامله
0.33
خروج
0.88665
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪-399.65 USD‬
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۲:۴۸
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۲۵
فروش
0.33
0.87921
0.88666
سود
‪-194.65 USD‬
NZDCAD
معامله
#161348485
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۲:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.87921
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-192.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۲۵
حجم معامله
0.33
خروج
0.88666
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪-194.65 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۳:۰۴
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۵۲
خرید
0.33
0.93461
0.93747
سود
‪71.73 USD‬
AUDCAD
معامله
#161378759
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۳:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93461
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪74.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۵۲
حجم معامله
0.33
خروج
0.93747
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪71.73 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۲۲:۰۳
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۰۵
خرید
0.33
0.93473
0.93567
سود
‪22.12 USD‬
AUDCAD
معامله
#161427359
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۲۲:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93473
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪24.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۰۵
حجم معامله
0.33
خروج
0.93567
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪22.12 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۳۴:۱۱
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۵۲:۲۱
خرید
0.33
0.93241
0.9344
سود
‪49.55 USD‬
AUDCAD
معامله
#161460089
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۳۴:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93241
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪51.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۵۲:۲۱
حجم معامله
0.33
خروج
0.9344
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪49.55 USD‬