حالت آزمایشی
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۱
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۰۷:۱۷
خرید
0.45
1.84554
1.84571
سود
‪2.53 USD‬
GBPSGD
معامله
#164441320
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.84554
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۰۷:۱۷
حجم معامله
0.45
خروج
1.84571
هزینه های کمیسیون
‪-3.15 USD‬
سود
‪2.53 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۱۷
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۳۱:۰۳
خرید
1.35
1.69221
1.69224
سود
‪-6.17 USD‬
GBPCAD
معامله
#164443585
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.69221
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۳۱:۰۳
حجم معامله
1.35
خروج
1.69224
هزینه های کمیسیون
‪-9.45 USD‬
سود
‪-6.17 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۲۰
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۰۱:۰۰
خرید
0.33
0.86669
0.86757
سود
‪21.06 USD‬
NZDCAD
معامله
#164265603
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.86669
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪23.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۰۱:۰۰
حجم معامله
0.33
خروج
0.86757
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪21.06 USD‬
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۱۶:۳۵
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۵۹
خرید
0.33
0.86344
0.86757
سود
‪107.35 USD‬
NZDCAD
معامله
#164283647
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۱۶:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.86344
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪109.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۵۹
حجم معامله
0.33
خروج
0.86757
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪107.35 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۰۵
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۵۹
خرید
0.33
0.87741
0.86757
سود
‪-263.58 USD‬
NZDCAD
معامله
#164075814
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.87741
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-261.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۵۹
حجم معامله
0.33
خروج
0.86757
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪-263.58 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۳۶
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۵۹
خرید
0.33
0.86243
0.86757
سود
‪134.17 USD‬
NZDCAD
معامله
#164394239
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.86243
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪136.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۵۹
حجم معامله
0.33
خروج
0.86757
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪134.17 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۱
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۲۰:۳۸
فروش
1.35
1.6994
1.69919
سود
‪13.36 USD‬
GBPCAD
معامله
#164409513
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.6994
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪22.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۲۰:۳۸
حجم معامله
1.35
خروج
1.69919
هزینه های کمیسیون
‪-9.45 USD‬
سود
‪13.36 USD‬
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۴۸:۰۰
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۲۳
خرید
0.33
0.86341
0.86732
سود
‪101.46 USD‬
NZDCAD
معامله
#164284115
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۴۸:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.86341
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪103.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۲۳
حجم معامله
0.33
خروج
0.86732
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪101.46 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۳۶
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۲۳
خرید
0.33
0.86243
0.86732
سود
‪127.47 USD‬
NZDCAD
معامله
#164394243
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.86243
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪129.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۲۳
حجم معامله
0.33
خروج
0.86732
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪127.47 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۲:۳۸
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۲۲
خرید
0.33
0.86447
0.86732
سود
‪73.33 USD‬
NZDCAD
معامله
#164269881
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۲:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.86447
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪75.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۲۲
حجم معامله
0.33
خروج
0.86732
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪73.33 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۳۸
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۲۲
خرید
0.33
0.86792
0.86732
سود
‪-18.24 USD‬
NZDCAD
معامله
#164251377
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.86792
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-15.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۲۲
حجم معامله
0.33
خروج
0.86732
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪-18.24 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۰۷
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۲۲
خرید
0.33
0.87836
0.86732
سود
‪-295.33 USD‬
NZDCAD
معامله
#164073341
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.87836
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-293.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۲۲
حجم معامله
0.33
خروج
0.86732
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪-295.33 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۵:۵۴
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۳۰
فروش
0.45
1.84583
1.84345
سود
‪76.27 USD‬
GBPSGD
معامله
#164408449
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۵:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.84583
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪79.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۳۰
حجم معامله
0.45
خروج
1.84345
هزینه های کمیسیون
‪-3.15 USD‬
سود
‪76.27 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۴۷:۲۶
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۵:۲۰
خرید
0.45
1.84487
1.84571
سود
‪24.79 USD‬
GBPSGD
معامله
#164408130
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۴۷:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.84487
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪27.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۵:۲۰
حجم معامله
0.45
خروج
1.84571
هزینه های کمیسیون
‪-3.15 USD‬
سود
‪24.79 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۶:۴۲
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۳۴:۱۱
فروش
0.45
1.84578
1.84495
سود
‪24.45 USD‬
GBPSGD
معامله
#164407372
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۶:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.84578
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪27.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۳۴:۱۱
حجم معامله
0.45
خروج
1.84495
هزینه های کمیسیون
‪-3.15 USD‬
سود
‪24.45 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۹:۵۷
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۳۸:۵۹
خرید
0.45
1.84376
1.84394
سود
‪2.82 USD‬
GBPSGD
معامله
#164363649
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۹:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.84376
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۳۸:۵۹
حجم معامله
0.45
خروج
1.84394
هزینه های کمیسیون
‪-3.15 USD‬
سود
‪2.82 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۶
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۱:۰۲
فروش
1.35
1.6939
1.69371
سود
‪11.12 USD‬
GBPCAD
معامله
#164364191
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.6939
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪20.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۱:۰۲
حجم معامله
1.35
خروج
1.69371
هزینه های کمیسیون
‪-9.45 USD‬
سود
‪11.12 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۵۸:۱۵
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۷:۰۲
فروش
0.45
1.84464
1.84389
سود
‪21.72 USD‬
GBPSGD
معامله
#164362249
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۵۸:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.84464
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪24.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۷:۰۲
حجم معامله
0.45
خروج
1.84389
هزینه های کمیسیون
‪-3.15 USD‬
سود
‪21.72 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۲
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۰۲
خرید
0.45
1.84371
1.84439
سود
‪19.41 USD‬
GBPSGD
معامله
#164360156
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.84371
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪22.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۰۲
حجم معامله
0.45
خروج
1.84439
هزینه های کمیسیون
‪-3.15 USD‬
سود
‪19.41 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۵۰
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۲۲
فروش
0.33
0.91953
0.91675
سود
‪71.24 USD‬
AUDCAD
معامله
#164340601
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.91953
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪73.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۲۲
حجم معامله
0.33
خروج
0.91675
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪71.24 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۵۰
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۲۰
فروش
0.33
0.91953
0.91773
سود
‪45.33 USD‬
AUDCAD
معامله
#164340613
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.91953
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪47.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۲۰
حجم معامله
0.33
خروج
0.91773
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪45.33 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۰۱
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۵۱
خرید
0.33
0.91771
0.91954
سود
‪46.18 USD‬
AUDCAD
معامله
#164075691
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91771
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪48.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۵۱
حجم معامله
0.33
خروج
0.91954
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪46.18 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۱۱
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۵۱
خرید
0.33
0.91677
0.91954
سود
‪71.09 USD‬
AUDCAD
معامله
#164076534
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91677
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪73.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۵۱
حجم معامله
0.33
خروج
0.91954
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪71.09 USD‬
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۵:۵۹
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۷:۴۷
خرید
0.45
1.8436
1.84371
سود
‪0.50 USD‬
GBPSGD
معامله
#164319248
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۵:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.8436
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۷:۴۷
حجم معامله
0.45
خروج
1.84371
هزینه های کمیسیون
‪-3.15 USD‬
سود
‪0.50 USD‬
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۳۹
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۲۲:۰۱
خرید
1.35
1.69725
1.69697
سود
‪-39.72 USD‬
GBPCAD
معامله
#164319963
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.69725
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-30.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۲۲:۰۱
حجم معامله
1.35
خروج
1.69697
هزینه های کمیسیون
‪-9.45 USD‬
سود
‪-39.72 USD‬
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۳۵:۴۶
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۵:۳۲
فروش
0.45
1.84416
1.84382
سود
‪8.14 USD‬
GBPSGD
معامله
#164318954
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۳۵:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.84416
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۵:۳۲
حجم معامله
0.45
خروج
1.84382
هزینه های کمیسیون
‪-3.15 USD‬
سود
‪8.14 USD‬
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۳۰:۰۲
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۲۶
خرید
0.45
1.84994
1.84786
سود
‪-72.26 USD‬
GBPSGD
معامله
#164238808
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۳۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.84994
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-69.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۲۶
حجم معامله
0.45
خروج
1.84786
هزینه های کمیسیون
‪-3.15 USD‬
سود
‪-72.26 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۲۱
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۲۶
خرید
0.45
1.84583
1.84775
سود
‪60.65 USD‬
GBPSGD
معامله
#164264753
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.84583
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪63.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۲۶
حجم معامله
0.45
خروج
1.84775
هزینه های کمیسیون
‪-3.15 USD‬
سود
‪60.65 USD‬
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۶
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۳۱:۰۷
خرید
1.35
1.70801
1.70912
سود
‪109.94 USD‬
GBPCAD
معامله
#164239149
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.70801
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪119.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۳۱:۰۷
حجم معامله
1.35
خروج
1.70912
هزینه های کمیسیون
‪-9.45 USD‬
سود
‪109.94 USD‬
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۵۷
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۲۷:۲۰
فروش
0.45
1.85039
1.8501
سود
‪6.46 USD‬
GBPSGD
معامله
#164237518
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.85039
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۲۷:۲۰
حجم معامله
0.45
خروج
1.8501
هزینه های کمیسیون
‪-3.15 USD‬
سود
‪6.46 USD‬
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۱۲:۱۵
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۵۷
فروش
0.45
1.84604
1.84583
سود
‪3.81 USD‬
GBPSGD
معامله
#164196639
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۱۲:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.84604
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۵۷
حجم معامله
0.45
خروج
1.84583
هزینه های کمیسیون
‪-3.15 USD‬
سود
‪3.81 USD‬
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۴۴:۱۷
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۵۱:۳۹
فروش
1.35
1.71117
1.71053
سود
‪59.19 USD‬
GBPCAD
معامله
#164198440
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۴۴:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.71117
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪68.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۵۱:۳۹
حجم معامله
1.35
خروج
1.71053
هزینه های کمیسیون
‪-9.45 USD‬
سود
‪59.19 USD‬
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۵:۱۷
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۳۱:۱۹
خرید
1.35
1.71041
1.71082
سود
‪34.52 USD‬
GBPCAD
معامله
#164197991
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۵:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.71041
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪43.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۳۱:۱۹
حجم معامله
1.35
خروج
1.71082
هزینه های کمیسیون
‪-9.45 USD‬
سود
‪34.52 USD‬
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۱۸:۴۱
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۵۶:۱۱
خرید
0.45
1.84959
1.84986
سود
‪5.80 USD‬
GBPSGD
معامله
#164148732
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۱۸:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.84959
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۵۶:۱۱
حجم معامله
0.45
خروج
1.84986
هزینه های کمیسیون
‪-3.15 USD‬
سود
‪5.80 USD‬
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۳۴
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۵۱
خرید
1.35
1.71364
1.71443
سود
‪75.32 USD‬
GBPCAD
معامله
#164149758
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.71364
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪84.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۵۱
حجم معامله
1.35
خروج
1.71443
هزینه های کمیسیون
‪-9.45 USD‬
سود
‪75.32 USD‬
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۰۱
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۰۳
فروش
0.45
1.85036
1.84964
سود
‪20.73 USD‬
GBPSGD
معامله
#164147450
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.85036
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪23.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۰۳
حجم معامله
0.45
خروج
1.84964
هزینه های کمیسیون
‪-3.15 USD‬
سود
‪20.73 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۹:۰۹
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۰۰
فروش
1.35
1.71288
1.7127
سود
‪9.85 USD‬
GBPCAD
معامله
#164091098
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۹:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.71288
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪19.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۰۰
حجم معامله
1.35
خروج
1.7127
هزینه های کمیسیون
‪-9.45 USD‬
سود
‪9.85 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۱۶
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۰۵:۱۵
خرید
0.45
1.84704
1.8473
سود
‪5.47 USD‬
GBPSGD
معامله
#164091456
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.84704
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۰۵:۱۵
حجم معامله
0.45
خروج
1.8473
هزینه های کمیسیون
‪-3.15 USD‬
سود
‪5.47 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۱
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۳۷:۳۴
فروش
0.45
1.84736
1.84714
سود
‪4.15 USD‬
GBPSGD
معامله
#164088678
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.84736
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۳۷:۳۴
حجم معامله
0.45
خروج
1.84714
هزینه های کمیسیون
‪-3.15 USD‬
سود
‪4.15 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۳۲
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۱۲
فروش
0.33
0.91953
0.91677
سود
‪70.20 USD‬
AUDCAD
معامله
#164071823
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.91953
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪72.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۱۲
حجم معامله
0.33
خروج
0.91677
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪70.20 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۴۰:۲۱
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۰۴
فروش
0.33
0.87912
0.87739
سود
‪43.08 USD‬
NZDCAD
معامله
#164066709
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۴۰:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.87912
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪45.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۰۴
حجم معامله
0.33
خروج
0.87739
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪43.08 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۳۲
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۰۱
فروش
0.33
0.91952
0.91769
سود
‪45.68 USD‬
AUDCAD
معامله
#164071827
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.91952
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪47.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۰۱
حجم معامله
0.33
خروج
0.91769
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪45.68 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۴۲:۴۰
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۰۸
فروش
0.33
0.87919
0.87836
سود
‪19.44 USD‬
NZDCAD
معامله
#164066801
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۴۲:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.87919
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪21.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۰۸
حجم معامله
0.33
خروج
0.87836
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪19.44 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۰۱
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۳۳
خرید
0.33
0.91667
0.91953
سود
‪72.51 USD‬
AUDCAD
معامله
#164062108
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91667
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪74.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۳۳
حجم معامله
0.33
خروج
0.91953
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪72.51 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۷:۳۸
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۳۲
خرید
0.33
0.91761
0.91952
سود
‪47.66 USD‬
AUDCAD
معامله
#164053124
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۷:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91761
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪49.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۳۲
حجم معامله
0.33
خروج
0.91952
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪47.66 USD‬
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۵۹
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۴۲:۴۳
خرید
0.33
0.87726
0.87919
سود
‪48.14 USD‬
NZDCAD
معامله
#163938845
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.87726
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪50.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۴۲:۴۳
حجم معامله
0.33
خروج
0.87919
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪48.14 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۸:۱۷
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۴۲:۴۲
خرید
0.33
0.88078
0.87919
سود
‪-43.86 USD‬
NZDCAD
معامله
#163878610
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۸:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.88078
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-41.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۴۲:۴۲
حجم معامله
0.33
خروج
0.87919
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪-43.86 USD‬
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۹:۱۹
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۴۲:۴۲
خرید
0.33
0.87906
0.87919
سود
‪1.09 USD‬
NZDCAD
معامله
#163932047
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۹:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.87906
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۴۲:۴۲
حجم معامله
0.33
خروج
0.87919
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪1.09 USD‬
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۳۷
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۴۲:۴۲
خرید
0.33
0.88522
0.87919
سود
‪-159.91 USD‬
NZDCAD
معامله
#163824279
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.88522
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-157.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۴۲:۴۲
حجم معامله
0.33
خروج
0.87919
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪-159.91 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۵۸
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۴۲:۴۱
خرید
0.33
0.88172
0.87919
سود
‪-68.43 USD‬
NZDCAD
معامله
#163877819
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.88172
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-66.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۴۲:۴۱
حجم معامله
0.33
خروج
0.87919
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪-68.43 USD‬