حالت آزمایشی
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۴۹:۴۱
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۱:۳۲
خرید
0.14
25.209
25.392
سود
‪125.02 USD‬
XAGUSD
معامله
#161523041
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۴۹:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
25.209
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪128.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۱:۳۲
حجم معامله
0.14
خروج
25.392
هزینه های کمیسیون
‪-3.08 USD‬
سود
‪125.02 USD‬
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۴۴:۴۵
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۴۰
فروش
0.07
1825.26
1815.25
سود
‪68.53 USD‬
XAUUSD
معامله
#161352976
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۴۴:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1825.26
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪70.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۴۰
حجم معامله
0.07
خروج
1815.25
هزینه های کمیسیون
‪-1.54 USD‬
سود
‪68.53 USD‬
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۵۶:۲۵
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۳۲
خرید
0.07
0.85479
0.85584
سود
‪8.63 USD‬
EURGBP
معامله
#161233246
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۵۶:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85479
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۳۲
حجم معامله
0.07
خروج
0.85584
هزینه های کمیسیون
‪-1.54 USD‬
سود
‪8.63 USD‬
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۳۹:۵۸
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۲۷
خرید
0.07
0.85251
0.85584
سود
‪30.73 USD‬
EURGBP
معامله
#161321511
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۳۹:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85251
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪32.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۲۷
حجم معامله
0.07
خروج
0.85584
هزینه های کمیسیون
‪-1.54 USD‬
سود
‪30.73 USD‬
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۴۷
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۴۸:۱۴
فروش
0.07
1802.55
1798.47
سود
‪27.02 USD‬
XAUUSD
معامله
#161235268
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1802.55
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪28.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۴۸:۱۴
حجم معامله
0.07
خروج
1798.47
هزینه های کمیسیون
‪-1.54 USD‬
سود
‪27.02 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۲۲
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۵۵:۵۶
خرید
0.07
1.37897
1.38847
سود
‪65.10 USD‬
GBPUSD
معامله
#161194133
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37897
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪66.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۵۵:۵۶
حجم معامله
0.07
خروج
1.38847
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪65.10 USD‬
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۳:۲۶
۰۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۲۸
خرید
0.07
1775.67
1776.32
سود
‪3.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#160782003
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۳:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1775.67
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۲۸
حجم معامله
0.07
خروج
1776.32
هزینه های کمیسیون
‪-1.54 USD‬
سود
‪3.01 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۴۳
۰۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۲۲
خرید
0.07
1771.61
1776.29
سود
‪31.22 USD‬
XAUUSD
معامله
#160773662
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1771.61
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪32.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۲۲
حجم معامله
0.07
خروج
1776.29
هزینه های کمیسیون
‪-1.54 USD‬
سود
‪31.22 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۱۳
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۱۹:۳۱
خرید
0.14
1760.36
1763.9
سود
‪46.48 USD‬
XAUUSD
معامله
#160493700
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1760.36
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪49.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۱۹:۳۱
حجم معامله
0.14
خروج
1763.9
هزینه های کمیسیون
‪-3.08 USD‬
سود
‪46.48 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۱۸
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۷:۴۱
خرید
0.07
1780.1
1779.25
سود
‪-7.49 USD‬
XAUUSD
معامله
#160493515
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1780.1
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۷:۴۱
حجم معامله
0.07
خروج
1779.25
هزینه های کمیسیون
‪-1.54 USD‬
سود
‪-7.49 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۸
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۷:۳۰
خرید
0.14
1771.88
1779.25
سود
‪100.10 USD‬
XAUUSD
معامله
#160493569
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1771.88
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪103.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۷:۳۰
حجم معامله
0.14
خروج
1779.25
هزینه های کمیسیون
‪-3.08 USD‬
سود
‪100.10 USD‬
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۱:۱۸:۲۴
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۲۵:۱۱
فروش
0.14
1847.65
1820.44
سود
‪377.86 USD‬
XAUUSD
معامله
#159572463
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۱:۱۸:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1847.65
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪380.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۲۵:۱۱
حجم معامله
0.14
خروج
1820.44
هزینه های کمیسیون
‪-3.08 USD‬
سود
‪377.86 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۱۰
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۲۵:۰۷
فروش
0.07
1839.07
1820.37
سود
‪129.36 USD‬
XAUUSD
معامله
#159678812
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1839.07
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪130.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۲۵:۰۷
حجم معامله
0.07
خروج
1820.37
هزینه های کمیسیون
‪-1.54 USD‬
سود
‪129.36 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۴۶
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۲۵:۰۳
فروش
0.07
1834.51
1820.44
سود
‪96.95 USD‬
XAUUSD
معامله
#159683880
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1834.51
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪98.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۲۵:۰۳
حجم معامله
0.07
خروج
1820.44
هزینه های کمیسیون
‪-1.54 USD‬
سود
‪96.95 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۴۲
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۲۴:۵۹
فروش
0.14
1861.69
1820.44
سود
‪574.42 USD‬
XAUUSD
معامله
#160416541
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1861.69
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪577.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۲۴:۵۹
حجم معامله
0.14
خروج
1820.44
هزینه های کمیسیون
‪-3.08 USD‬
سود
‪574.42 USD‬
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۰۶
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۷:۰۰
فروش
0.14
1861.2
1852.77
سود
‪114.94 USD‬
XAUUSD
معامله
#159728488
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1861.2
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪118.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۷:۰۰
حجم معامله
0.14
خروج
1852.77
هزینه های کمیسیون
‪-3.08 USD‬
سود
‪114.94 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۵
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۳۶:۲۳
فروش
0.21
1870.34
1862.17
سود
‪166.95 USD‬
XAUUSD
معامله
#159731821
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1870.34
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪171.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۳۶:۲۳
حجم معامله
0.21
خروج
1862.17
هزینه های کمیسیون
‪-4.62 USD‬
سود
‪166.95 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۲۲:۰۱
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۳:۵۷
فروش
0.21
1898.69
1889.82
سود
‪181.65 USD‬
XAUUSD
معامله
#160291205
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۲۲:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1898.69
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪186.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۳:۵۷
حجم معامله
0.21
خروج
1889.82
هزینه های کمیسیون
‪-4.62 USD‬
سود
‪181.65 USD‬
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۰۱
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۳۵
فروش
0.21
1886.81
1886.12
سود
‪9.87 USD‬
XAUUSD
معامله
#159903720
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1886.81
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۳۵
حجم معامله
0.21
خروج
1886.12
هزینه های کمیسیون
‪-4.62 USD‬
سود
‪9.87 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۱۱:۵۵
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۳۱
فروش
0.07
1895.76
1886.12
سود
‪65.94 USD‬
XAUUSD
معامله
#160221452
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۱۱:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1895.76
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪67.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۳۱
حجم معامله
0.07
خروج
1886.12
هزینه های کمیسیون
‪-1.54 USD‬
سود
‪65.94 USD‬
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۲۸
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۳۱:۰۹
فروش
0.07
1892.03
1889.67
سود
‪14.98 USD‬
XAUUSD
معامله
#159910995
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1892.03
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪16.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۳۱:۰۹
حجم معامله
0.07
خروج
1889.67
هزینه های کمیسیون
‪-1.54 USD‬
سود
‪14.98 USD‬
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۱۸
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۳۱:۰۵
فروش
0.07
1896.25
1889.67
سود
‪44.52 USD‬
XAUUSD
معامله
#159911013
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1896.25
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪46.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۳۱:۰۵
حجم معامله
0.07
خروج
1889.67
هزینه های کمیسیون
‪-1.54 USD‬
سود
‪44.52 USD‬
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۲۳
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۳۰:۴۸
فروش
0.07
1904.36
1870.43
سود
‪235.97 USD‬
XAUUSD
معامله
#160027983
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1904.36
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪237.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۳۰:۴۸
حجم معامله
0.07
خروج
1870.43
هزینه های کمیسیون
‪-1.54 USD‬
سود
‪235.97 USD‬
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۲۵:۴۶
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۲۲:۰۷
فروش
0.21
1883.96
1881.97
سود
‪37.17 USD‬
XAUUSD
معامله
#159884210
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۲۵:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1883.96
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪41.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۲۲:۰۷
حجم معامله
0.21
خروج
1881.97
هزینه های کمیسیون
‪-4.62 USD‬
سود
‪37.17 USD‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۲۵
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۲۴:۵۳
خرید
0.21
1877.91
1884.04
سود
‪124.11 USD‬
XAUUSD
معامله
#159843132
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1877.91
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪128.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۲۴:۵۳
حجم معامله
0.21
خروج
1884.04
هزینه های کمیسیون
‪-4.62 USD‬
سود
‪124.11 USD‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۳۱
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۰۷:۰۱
خرید
0.21
1879.23
1885.01
سود
‪116.76 USD‬
XAUUSD
معامله
#159842358
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1879.23
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪121.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۰۷:۰۱
حجم معامله
0.21
خروج
1885.01
هزینه های کمیسیون
‪-4.62 USD‬
سود
‪116.76 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۴۸
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۱۳
فروش
0.07
1819.92
1885.33
سود
‪-459.41 USD‬
XAUUSD
معامله
#159529091
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1819.92
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-457.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۱۳
حجم معامله
0.07
خروج
1885.33
هزینه های کمیسیون
‪-1.54 USD‬
سود
‪-459.41 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۱:۳۳
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۳
فروش
0.07
1815.32
1884.61
سود
‪-486.57 USD‬
XAUUSD
معامله
#159513541
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۱:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1815.32
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-485.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۳
حجم معامله
0.07
خروج
1884.61
هزینه های کمیسیون
‪-1.54 USD‬
سود
‪-486.57 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۳۴
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۴۹
فروش
0.07
1797.14
1884.52
سود
‪-613.20 USD‬
XAUUSD
معامله
#159500827
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1797.14
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-611.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۴۹
حجم معامله
0.07
خروج
1884.52
هزینه های کمیسیون
‪-1.54 USD‬
سود
‪-613.20 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۵۶
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۳۶
فروش
0.21
1888.22
1885.4
سود
‪54.60 USD‬
XAUUSD
معامله
#159731828
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1888.22
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪59.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۳۶
حجم معامله
0.21
خروج
1885.4
هزینه های کمیسیون
‪-4.62 USD‬
سود
‪54.60 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۲:۳۴
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۳۱
فروش
0.07
1792.42
1861.23
سود
‪-483.21 USD‬
XAUUSD
معامله
#159492811
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۲:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1792.42
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-481.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۳۱
حجم معامله
0.07
خروج
1861.23
هزینه های کمیسیون
‪-1.54 USD‬
سود
‪-483.21 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۴۰
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۲۵:۳۳
فروش
0.07
1840.04
1823.22
سود
‪116.20 USD‬
XAUUSD
معامله
#159536947
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1840.04
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪117.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۲۵:۳۳
حجم معامله
0.07
خروج
1823.22
هزینه های کمیسیون
‪-1.54 USD‬
سود
‪116.20 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۷:۱۲
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۴۷:۱۴
فروش
0.07
1788.19
1774.95
سود
‪91.14 USD‬
XAUUSD
معامله
#159234823
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۷:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1788.19
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪92.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۴۷:۱۴
حجم معامله
0.07
خروج
1774.95
هزینه های کمیسیون
‪-1.54 USD‬
سود
‪91.14 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۰۲:۱۸
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۴۷:۱۰
فروش
0.07
1795.61
1774.9
سود
‪143.43 USD‬
XAUUSD
معامله
#159344098
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۰۲:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1795.61
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪144.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۴۷:۱۰
حجم معامله
0.07
خروج
1774.9
هزینه های کمیسیون
‪-1.54 USD‬
سود
‪143.43 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۲۵:۲۸
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۵۳
خرید
0.07
1.20283
1.20489
سود
‪13.02 USD‬
EURUSD
معامله
#159301845
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۲۵:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20283
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۵۳
حجم معامله
0.07
خروج
1.20489
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪13.02 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۲۵:۴۵
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۴۹
خرید
0.07
1.3817
1.38938
سود
‪52.36 USD‬
GBPUSD
معامله
#159301851
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۲۵:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3817
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪53.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۴۹
حجم معامله
0.07
خروج
1.38938
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪52.36 USD‬
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۲۵
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۳۹
فروش
0.07
1.20996
1.21009
سود
‪-2.31 USD‬
EURUSD
معامله
#159144698
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20996
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۳۹
حجم معامله
0.07
خروج
1.21009
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪-2.31 USD‬
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۳۶:۱۸
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۳۵
فروش
0.07
1.21135
1.21008
سود
‪7.49 USD‬
EURUSD
معامله
#159144714
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۳۶:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21135
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۳۵
حجم معامله
0.07
خروج
1.21008
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪7.49 USD‬
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۴۹
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۳۲
فروش
0.07
1.21465
1.21009
سود
‪30.52 USD‬
EURUSD
معامله
#159226444
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21465
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪31.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۳۲
حجم معامله
0.07
خروج
1.21009
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪30.52 USD‬
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۲۰
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۴:۴۷
فروش
0.07
1789.42
1778.58
سود
‪74.34 USD‬
XAUUSD
معامله
#159226512
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1789.42
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪75.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۴:۴۷
حجم معامله
0.07
خروج
1778.58
هزینه های کمیسیون
‪-1.54 USD‬
سود
‪74.34 USD‬
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۰۸
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۴:۳۹
فروش
0.07
1783.33
1778.47
سود
‪32.48 USD‬
XAUUSD
معامله
#159193405
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1783.33
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪34.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۴:۳۹
حجم معامله
0.07
خروج
1778.47
هزینه های کمیسیون
‪-1.54 USD‬
سود
‪32.48 USD‬
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۵:۳۰
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۳:۳۳
فروش
0.07
1793.2
1786.69
سود
‪44.03 USD‬
XAUUSD
معامله
#159071083
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۵:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1793.2
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪45.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۳:۳۳
حجم معامله
0.07
خروج
1786.69
هزینه های کمیسیون
‪-1.54 USD‬
سود
‪44.03 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۱۳
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۳:۲۸
فروش
0.07
1.2068
1.20334
سود
‪22.82 USD‬
EURUSD
معامله
#159027441
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2068
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪24.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۳:۲۸
حجم معامله
0.07
خروج
1.20334
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪22.82 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۲۸
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۲۷
فروش
0.07
1.40019
1.39312
سود
‪48.09 USD‬
GBPUSD
معامله
#159027446
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.40019
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪49.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۲۷
حجم معامله
0.07
خروج
1.39312
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪48.09 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۵۸:۴۵
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۲۸:۴۳
فروش
0.07
25.901
25.887
سود
‪3.36 USD‬
XAGUSD
معامله
#158960286
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۵۸:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
25.901
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۲۸:۴۳
حجم معامله
0.07
خروج
25.887
هزینه های کمیسیون
‪-1.54 USD‬
سود
‪3.36 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۳:۵۳
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۵۳
خرید
0.04
24.838
25.35
سود
‪101.52 USD‬
XAGUSD
معامله
#158876550
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۳:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
24.838
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪102.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۵۳
حجم معامله
0.04
خروج
25.35
هزینه های کمیسیون
‪-0.88 USD‬
سود
‪101.52 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۴:۰۷
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۴۹
خرید
0.07
1725.08
1743.21
سود
‪125.37 USD‬
XAUUSD
معامله
#158876560
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۴:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1725.08
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪126.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۴۹
حجم معامله
0.07
خروج
1743.21
هزینه های کمیسیون
‪-1.54 USD‬
سود
‪125.37 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۱۲:۱۹
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۹:۳۵
فروش
0.07
1755.4
1746.1
سود
‪63.56 USD‬
XAUUSD
معامله
#158812020
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۱۲:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1755.4
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪65.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۹:۳۵
حجم معامله
0.07
خروج
1746.1
هزینه های کمیسیون
‪-1.54 USD‬
سود
‪63.56 USD‬
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۰۹
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۱۸
خرید
0.04
1720.32
1718.45
سود
‪-8.36 USD‬
XAUUSD
معامله
#158221244
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1720.32
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-7.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۱۸
حجم معامله
0.04
خروج
1718.45
هزینه های کمیسیون
‪-0.88 USD‬
سود
‪-8.36 USD‬
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۰۴
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۱۴
خرید
0.08
1708.04
1718.3
سود
‪80.32 USD‬
XAUUSD
معامله
#158496208
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1708.04
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪82.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۱۴
حجم معامله
0.08
خروج
1718.3
هزینه های کمیسیون
‪-1.76 USD‬
سود
‪80.32 USD‬