حالت آزمایشی
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۳۱
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
خرید
0.01
1.38042
1.36204
سود
‪-18.48 USD‬
GBPUSD
معامله
#161436769
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38042
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-18.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.36204
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-18.48 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۳۰:۰۸
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
خرید
0.01
1.37494
1.36204
سود
‪-13.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#161464365
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۳۰:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37494
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-12.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.36204
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-13.00 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۳۰
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
خرید
0.01
1.38177
1.36204
سود
‪-19.83 USD‬
GBPUSD
معامله
#161432993
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38177
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-19.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.36204
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-19.83 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۲۹
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
خرید
0.01
1.37799
1.36204
سود
‪-16.05 USD‬
GBPUSD
معامله
#161439293
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37799
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-15.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.36204
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-16.05 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۵:۴۴
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
خرید
0.01
1.37165
1.36204
سود
‪-9.71 USD‬
GBPUSD
معامله
#161477648
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۵:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37165
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-9.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.36204
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-9.71 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۱۶
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
خرید
0.01
1.38002
1.36204
سود
‪-18.08 USD‬
GBPUSD
معامله
#161437047
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38002
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-17.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.36204
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-18.08 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۳۱:۴۶
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
خرید
0.01
1.37493
1.36204
سود
‪-12.99 USD‬
GBPUSD
معامله
#161464443
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۳۱:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37493
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-12.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.36204
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-12.99 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۳۳
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
خرید
0.01
1.38146
1.36204
سود
‪-19.52 USD‬
GBPUSD
معامله
#161433497
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38146
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-19.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.36204
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-19.52 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۱۷:۲۷
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
خرید
0.01
1.37633
1.36204
سود
‪-14.39 USD‬
GBPUSD
معامله
#161449379
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۱۷:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37633
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-14.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.36204
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-14.39 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۵۶
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
خرید
0.01
1.37911
1.36204
سود
‪-17.17 USD‬
GBPUSD
معامله
#161438728
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37911
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-17.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.36204
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-17.17 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۳۸:۱۵
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
خرید
0.01
1.37486
1.36204
سود
‪-12.92 USD‬
GBPUSD
معامله
#161464596
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۳۸:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37486
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-12.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.36204
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-12.92 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۴۶
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
خرید
0.01
1.38131
1.36204
سود
‪-19.37 USD‬
GBPUSD
معامله
#161434158
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38131
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-19.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.36204
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-19.37 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۲۲
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
خرید
0.01
1.37548
1.36204
سود
‪-13.54 USD‬
GBPUSD
معامله
#161464260
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37548
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-13.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.36204
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-13.54 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۱۸
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
خرید
0.01
1.3782
1.36204
سود
‪-16.26 USD‬
GBPUSD
معامله
#161439127
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3782
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-16.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.36204
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-16.26 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۰۱
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
خرید
0.01
1.372
1.36204
سود
‪-10.06 USD‬
GBPUSD
معامله
#161473957
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.372
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-9.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.36204
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-10.06 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۰۵
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
فروش
0.35
1.36178
1.36294
سود
‪-44.10 USD‬
GBPUSD
معامله
#161539737
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36178
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-40.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
حجم معامله
0.35
خروج
1.36294
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪-44.10 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۲۰
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
خرید
0.01
1.38042
1.36204
سود
‪-18.48 USD‬
GBPUSD
معامله
#161436754
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38042
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-18.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.36204
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-18.48 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۲۷:۵۵
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
خرید
0.01
1.37535
1.36204
سود
‪-13.41 USD‬
GBPUSD
معامله
#161464317
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۲۷:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37535
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-13.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.36204
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-13.41 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۲۳
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
خرید
0.01
1.38187
1.36204
سود
‪-19.93 USD‬
GBPUSD
معامله
#161432982
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38187
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-19.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.36204
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-19.93 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۱۳
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
خرید
0.01
1.37812
1.36204
سود
‪-16.18 USD‬
GBPUSD
معامله
#161439257
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37812
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-16.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.36204
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-16.18 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۴۰
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
خرید
0.01
1.37158
1.36204
سود
‪-9.64 USD‬
GBPUSD
معامله
#161474725
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37158
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-9.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.36204
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-9.64 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۰۵
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
خرید
0.01
1.38031
1.36204
سود
‪-18.37 USD‬
GBPUSD
معامله
#161436829
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38031
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-18.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.36204
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-18.37 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۳۱:۱۸
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
خرید
0.01
1.37505
1.36204
سود
‪-13.11 USD‬
GBPUSD
معامله
#161464429
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۳۱:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37505
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-13.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.36204
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-13.11 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۱۷
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
خرید
0.01
1.38166
1.36204
سود
‪-19.72 USD‬
GBPUSD
معامله
#161433483
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38166
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-19.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.36204
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-19.72 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۰۷
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
خرید
0.01
1.3777
1.36204
سود
‪-15.76 USD‬
GBPUSD
معامله
#161440009
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3777
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-15.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.36204
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-15.76 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۵۱
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
خرید
0.01
1.37132
1.36204
سود
‪-9.38 USD‬
GBPUSD
معامله
#161477718
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37132
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-9.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.36204
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-9.38 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۱۰
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
خرید
0.01
1.37942
1.36204
سود
‪-17.48 USD‬
GBPUSD
معامله
#161437294
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37942
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-17.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.36204
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-17.48 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۳۷:۱۷
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
خرید
0.01
1.37492
1.36204
سود
‪-12.98 USD‬
GBPUSD
معامله
#161464579
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۳۷:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37492
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-12.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.36204
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-12.98 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۴۶
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
خرید
0.01
1.3814
1.36204
سود
‪-19.46 USD‬
GBPUSD
معامله
#161433519
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3814
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-19.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.36204
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-19.46 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۴۸:۳۸
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
خرید
0.01
1.37615
1.36204
سود
‪-14.21 USD‬
GBPUSD
معامله
#161449859
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۴۸:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37615
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-14.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.36204
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-14.21 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۳۳
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
خرید
0.01
1.37855
1.36204
سود
‪-16.61 USD‬
GBPUSD
معامله
#161438924
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37855
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-16.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.36204
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-16.61 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۴۶:۴۴
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
خرید
0.01
1.37477
1.36204
سود
‪-12.83 USD‬
GBPUSD
معامله
#161464769
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۴۶:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37477
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-12.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.36204
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-12.83 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۲۵
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
خرید
0.01
1.38112
1.36204
سود
‪-19.18 USD‬
GBPUSD
معامله
#161434225
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38112
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-19.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.36204
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-19.18 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۴۸
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
خرید
0.01
1.37543
1.36204
سود
‪-13.49 USD‬
GBPUSD
معامله
#161464272
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37543
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-13.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.36204
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-13.49 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۲۹
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
خرید
0.01
1.37835
1.36204
سود
‪-16.41 USD‬
GBPUSD
معامله
#161439145
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37835
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-16.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.36204
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-16.41 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۱۹
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
خرید
0.01
1.37197
1.36204
سود
‪-10.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#161473972
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37197
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-9.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.36204
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-10.03 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۵۶:۴۲
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۸:۵۹
فروش
0.35
1.36238
1.36213
سود
‪5.25 USD‬
GBPUSD
معامله
#161538544
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۵۶:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36238
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۸:۵۹
حجم معامله
0.35
خروج
1.36213
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪5.25 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۳۶:۲۳
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۵۰:۵۶
فروش
0.35
1.36529
1.363
سود
‪76.65 USD‬
GBPUSD
معامله
#161500542
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۳۶:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36529
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪80.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۵۰:۵۶
حجم معامله
0.35
خروج
1.363
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪76.65 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۳۲:۴۷
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۰۷
خرید
0.01
1.38029
1.38247
سود
‪2.08 USD‬
GBPUSD
معامله
#161430138
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۳۲:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38029
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.38247
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.08 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۳۲:۴۲
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۰۵
خرید
0.01
1.38015
1.38244
سود
‪2.19 USD‬
GBPUSD
معامله
#161430132
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۳۲:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38015
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.38244
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.19 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۲۵:۰۸
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۰۴
خرید
0.01
1.38104
1.38233
سود
‪1.19 USD‬
GBPUSD
معامله
#161427538
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۲۵:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38104
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.38233
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.19 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۲۸
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۰۳
خرید
0.01
1.38121
1.38232
سود
‪1.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#161427448
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38121
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.38232
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.01 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۰۸
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۰۲
خرید
0.01
1.38149
1.38231
سود
‪0.72 USD‬
GBPUSD
معامله
#161427427
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38149
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.38231
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.72 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۲۲:۲۸
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۰۱
خرید
0.01
1.38168
1.38232
سود
‪0.54 USD‬
GBPUSD
معامله
#161427397
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۲۲:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38168
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.38232
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.54 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۴۴
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۰۰
خرید
0.01
1.38192
1.38241
سود
‪0.39 USD‬
GBPUSD
معامله
#161427055
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38192
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.38241
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.39 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۲۶
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۵۸
خرید
0.01
1.38197
1.38229
سود
‪0.22 USD‬
GBPUSD
معامله
#161427040
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38197
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.38229
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.22 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۷:۱۵
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۱:۵۰
خرید
0.01
1.38074
1.38437
سود
‪3.53 USD‬
GBPUSD
معامله
#161419418
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۷:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38074
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۱:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.38437
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪3.53 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۷:۰۶
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۱:۴۹
خرید
0.01
1.38091
1.38436
سود
‪3.35 USD‬
GBPUSD
معامله
#161419402
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۷:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38091
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۱:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.38436
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪3.35 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۷:۱۲
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۱:۴۹
خرید
0.01
1.38082
1.38436
سود
‪3.44 USD‬
GBPUSD
معامله
#161419412
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۷:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38082
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۱:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.38436
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪3.44 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۷:۰۴
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۱:۴۸
خرید
0.01
1.38082
1.38437
سود
‪3.45 USD‬
GBPUSD
معامله
#161419393
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۷:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38082
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۱:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.38437
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪3.45 USD‬