حالت آزمایشی
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۱۳
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۵۸
خرید
0.04
1.18968
1.19046
سود
‪2.72 USD‬
EURUSD
معامله
#157606118
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18968
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۵۸
حجم معامله
0.04
خروج
1.19046
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪2.72 USD‬
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۱
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۵۷
خرید
0.04
1.19026
1.19049
سود
‪0.52 USD‬
EURUSD
معامله
#157605510
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19026
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۵۷
حجم معامله
0.04
خروج
1.19049
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪0.52 USD‬
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۲۵
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۰۲
خرید
0.04
1.19149
1.19266
سود
‪4.28 USD‬
EURUSD
معامله
#157597190
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19149
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۰۲
حجم معامله
0.04
خروج
1.19266
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪4.28 USD‬
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۲۲:۳۳
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۰۱
خرید
0.04
1.19273
1.19262
سود
‪-0.84 USD‬
EURUSD
معامله
#157594621
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۲۲:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19273
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۰۱
حجم معامله
0.04
خروج
1.19262
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-0.84 USD‬
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۵۲:۱۹
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۰۰
خرید
0.04
1.19177
1.19262
سود
‪3.00 USD‬
EURUSD
معامله
#157596842
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۵۲:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19177
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۰۰
حجم معامله
0.04
خروج
1.19262
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.00 USD‬
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۴۹:۲۲
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۰۰
خرید
0.04
1.19212
1.19261
سود
‪1.56 USD‬
EURUSD
معامله
#157596422
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۴۹:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19212
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۰۰
حجم معامله
0.04
خروج
1.19261
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪1.56 USD‬
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۲۸:۰۷
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۴۱:۰۲
خرید
0.04
1.20144
1.20141
سود
‪-0.52 USD‬
EURUSD
معامله
#157568060
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۲۸:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20144
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۴۱:۰۲
حجم معامله
0.04
خروج
1.20141
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-0.52 USD‬
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۳۸:۰۸
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۴۱:۰۱
خرید
0.04
1.20051
1.20138
سود
‪3.08 USD‬
EURUSD
معامله
#157568913
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۳۸:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20051
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۴۱:۰۱
حجم معامله
0.04
خروج
1.20138
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.08 USD‬
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۳۴:۴۵
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۴۱:۰۱
خرید
0.04
1.20072
1.20141
سود
‪2.36 USD‬
EURUSD
معامله
#157568563
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۳۴:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20072
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۴۱:۰۱
حجم معامله
0.04
خروج
1.20141
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪2.36 USD‬
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۵۲
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۳۶
خرید
0.04
1.20453
1.20547
سود
‪3.36 USD‬
EURUSD
معامله
#157513903
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20453
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۳۶
حجم معامله
0.04
خروج
1.20547
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.36 USD‬
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۵۲
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۳۳
خرید
0.04
1.20454
1.20537
سود
‪2.92 USD‬
EURUSD
معامله
#157514004
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20454
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۳۳
حجم معامله
0.04
خروج
1.20537
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪2.92 USD‬
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۵۴
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۳۲
خرید
0.04
1.20454
1.20539
سود
‪3.00 USD‬
EURUSD
معامله
#157514139
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20454
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۳۲
حجم معامله
0.04
خروج
1.20539
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.00 USD‬
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۳۶
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۳۱
خرید
0.04
1.20563
1.20543
سود
‪-1.20 USD‬
EURUSD
معامله
#157513189
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20563
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۳۱
حجم معامله
0.04
خروج
1.20543
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-1.20 USD‬
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۲۹
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۳۰
خرید
0.04
1.20541
1.20545
سود
‪-0.24 USD‬
EURUSD
معامله
#157513297
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20541
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۳۰
حجم معامله
0.04
خروج
1.20545
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-0.24 USD‬
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۱۶
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۲۸
خرید
0.04
1.20512
1.20545
سود
‪0.92 USD‬
EURUSD
معامله
#157513530
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20512
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۲۸
حجم معامله
0.04
خروج
1.20545
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪0.92 USD‬
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۵۱
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۲۷
خرید
0.04
1.20454
1.20562
سود
‪3.92 USD‬
EURUSD
معامله
#157513857
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20454
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۲۷
حجم معامله
0.04
خروج
1.20562
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.92 USD‬
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۵۴:۲۶
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۲۶
خرید
0.04
1.20601
1.20563
سود
‪-1.92 USD‬
EURUSD
معامله
#157510333
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۵۴:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20601
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۲۶
حجم معامله
0.04
خروج
1.20563
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-1.92 USD‬
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۴۷:۱۶
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۲۵
خرید
0.04
1.20652
1.20565
سود
‪-3.88 USD‬
EURUSD
معامله
#157509848
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۴۷:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20652
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۲۵
حجم معامله
0.04
خروج
1.20565
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-3.88 USD‬
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۰۹:۰۴
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۱۸:۴۲
فروش
0.04
1.20867
1.20802
سود
‪2.21 USD‬
EURUSD
معامله
#157479130
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۰۹:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20867
بهره
‪0.01 USD‬
مجموع
‪2.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۱۸:۴۲
حجم معامله
0.04
خروج
1.20802
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪2.21 USD‬
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۳۲:۵۴
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۱۸:۴۱
فروش
0.04
1.20892
1.20802
سود
‪3.21 USD‬
EURUSD
معامله
#157479925
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۳۲:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20892
بهره
‪0.01 USD‬
مجموع
‪3.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۱۸:۴۱
حجم معامله
0.04
خروج
1.20802
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.21 USD‬
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۰۴:۱۷
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۱۸:۴۰
فروش
0.04
1.20922
1.20803
سود
‪4.37 USD‬
EURUSD
معامله
#157482071
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۰۴:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20922
بهره
‪0.01 USD‬
مجموع
‪4.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۱۸:۴۰
حجم معامله
0.04
خروج
1.20803
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪4.37 USD‬
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۱۱:۲۴
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۱۸:۴۰
فروش
0.04
1.20734
1.20803
سود
‪-3.15 USD‬
EURUSD
معامله
#157474873
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۱۱:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20734
بهره
‪0.01 USD‬
مجموع
‪-2.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۱۸:۴۰
حجم معامله
0.04
خروج
1.20803
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-3.15 USD‬
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۵۹:۳۱
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۱۸:۳۹
فروش
0.04
1.20803
1.20803
سود
‪-0.39 USD‬
EURUSD
معامله
#157476983
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۵۹:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20803
بهره
‪0.01 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۱۸:۳۹
حجم معامله
0.04
خروج
1.20803
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-0.39 USD‬
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۵۱:۰۰
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۱۸:۳۹
فروش
0.04
1.20778
1.20803
سود
‪-1.39 USD‬
EURUSD
معامله
#157476555
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۵۱:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20778
بهره
‪0.01 USD‬
مجموع
‪-1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۱۸:۳۹
حجم معامله
0.04
خروج
1.20803
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-1.39 USD‬
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۵۳:۳۴
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۱۸:۳۸
فروش
0.04
1.20838
1.20803
سود
‪1.01 USD‬
EURUSD
معامله
#157478405
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۵۳:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20838
بهره
‪0.01 USD‬
مجموع
‪1.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۱۸:۳۸
حجم معامله
0.04
خروج
1.20803
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪1.01 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۱۷
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۴۹
خرید
0.04
1.20328
1.20412
سود
‪2.96 USD‬
EURUSD
معامله
#157395431
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20328
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۴۹
حجم معامله
0.04
خروج
1.20412
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪2.96 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۱۹:۳۳
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۴۸
خرید
0.04
1.20433
1.20414
سود
‪-1.16 USD‬
EURUSD
معامله
#157392523
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۱۹:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20433
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۴۸
حجم معامله
0.04
خروج
1.20414
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-1.16 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۴۴:۱۸
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۴۸
خرید
0.04
1.20502
1.20413
سود
‪-3.96 USD‬
EURUSD
معامله
#157386505
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۴۴:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20502
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۴۸
حجم معامله
0.04
خروج
1.20413
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-3.96 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۵۳
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۴۸
خرید
0.04
1.20293
1.20412
سود
‪4.36 USD‬
EURUSD
معامله
#157397766
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20293
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۴۸
حجم معامله
0.04
خروج
1.20412
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪4.36 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۲۱:۳۶
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۴۷
خرید
0.04
1.20414
1.20414
سود
‪-0.40 USD‬
EURUSD
معامله
#157392702
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۲۱:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20414
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۴۷
حجم معامله
0.04
خروج
1.20414
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-0.40 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۲۳:۳۶
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۴۷
خرید
0.04
1.20383
1.20412
سود
‪0.76 USD‬
EURUSD
معامله
#157393073
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۲۳:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20383
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۴۷
حجم معامله
0.04
خروج
1.20412
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪0.76 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۳۱:۳۱
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۴۶
خرید
0.04
1.20339
1.20416
سود
‪2.68 USD‬
EURUSD
معامله
#157394735
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۳۱:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20339
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۴۶
حجم معامله
0.04
خروج
1.20416
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪2.68 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۰۳
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۲۶
خرید
0.04
1.20996
1.21033
سود
‪1.08 USD‬
EURUSD
معامله
#157315194
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20996
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۲۶
حجم معامله
0.04
خروج
1.21033
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪1.08 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۲۷
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۲۶
خرید
0.04
1.20933
1.21033
سود
‪3.60 USD‬
EURUSD
معامله
#157315663
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20933
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۲۶
حجم معامله
0.04
خروج
1.21033
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.60 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۴۶
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۳۳:۲۱
خرید
0.04
1.21172
1.21263
سود
‪3.24 USD‬
EURUSD
معامله
#157271268
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21172
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۳۳:۲۱
حجم معامله
0.04
خروج
1.21263
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.24 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۱۹:۴۰
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۲۱:۰۵
خرید
0.04
1.21402
1.21497
سود
‪3.40 USD‬
EURUSD
معامله
#157251735
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۱۹:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21402
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۲۱:۰۵
حجم معامله
0.04
خروج
1.21497
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.40 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۱۹:۴۵
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۲۱:۰۵
خرید
0.04
1.21425
1.21497
سود
‪2.48 USD‬
EURUSD
معامله
#157251850
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۱۹:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21425
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۲۱:۰۵
حجم معامله
0.04
خروج
1.21497
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪2.48 USD‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۰۵:۵۷
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۱۵:۰۴
خرید
0.04
1.2192
1.21982
سود
‪2.08 USD‬
EURUSD
معامله
#157240458
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۰۵:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2192
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۱۵:۰۴
حجم معامله
0.04
خروج
1.21982
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪2.08 USD‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۰۷:۲۰
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۱۵:۰۳
خرید
0.04
1.21889
1.21987
سود
‪3.52 USD‬
EURUSD
معامله
#157240610
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۰۷:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21889
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۱۵:۰۳
حجم معامله
0.04
خروج
1.21987
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.52 USD‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۳۶
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۱۵:۰۲
خرید
0.04
1.22002
1.21998
سود
‪-0.56 USD‬
EURUSD
معامله
#157240077
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22002
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۱۵:۰۲
حجم معامله
0.04
خروج
1.21998
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-0.56 USD‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۰۵:۰۷
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۱۵:۰۰
خرید
0.04
1.2194
1.21999
سود
‪1.96 USD‬
EURUSD
معامله
#157240367
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۰۵:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2194
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۱۵:۰۰
حجم معامله
0.04
خروج
1.21999
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪1.96 USD‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۳۲:۲۳
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۴۳:۰۰
فروش
0.04
1.22355
1.22248
سود
‪3.88 USD‬
EURUSD
معامله
#157168234
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۳۲:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22355
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۴۳:۰۰
حجم معامله
0.04
خروج
1.22248
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.88 USD‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۲۲:۲۴
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۴۲:۵۹
فروش
0.04
1.2229
1.22248
سود
‪1.28 USD‬
EURUSD
معامله
#157166767
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۲۲:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2229
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۴۲:۵۹
حجم معامله
0.04
خروج
1.22248
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪1.28 USD‬
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۲۳:۲۵
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۴:۵۱
فروش
0.04
1.21719
1.21611
سود
‪3.94 USD‬
EURUSD
معامله
#157125647
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۲۳:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21719
بهره
‪0.02 USD‬
مجموع
‪4.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۴:۵۱
حجم معامله
0.04
خروج
1.21611
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.94 USD‬
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۱۴:۳۱
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۴:۵۰
فروش
0.04
1.21691
1.21615
سود
‪2.66 USD‬
EURUSD
معامله
#157125556
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۱۴:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21691
بهره
‪0.02 USD‬
مجموع
‪3.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۴:۵۰
حجم معامله
0.04
خروج
1.21615
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪2.66 USD‬
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۳۹:۰۷
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۴:۵۰
فروش
0.04
1.21631
1.21615
سود
‪0.26 USD‬
EURUSD
معامله
#157125037
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۳۹:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21631
بهره
‪0.02 USD‬
مجموع
‪0.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۴:۵۰
حجم معامله
0.04
خروج
1.21615
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪0.26 USD‬
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۳۱
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۱۳
خرید
0.04
1.21328
1.21413
سود
‪3.00 USD‬
EURUSD
معامله
#157109026
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21328
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۱۳
حجم معامله
0.04
خروج
1.21413
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.00 USD‬
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۲۶:۰۲
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۴۰:۵۰
فروش
0.03
1.21442
1.21333
سود
‪2.97 USD‬
EURUSD
معامله
#157031639
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۲۶:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21442
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۴۰:۵۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.21333
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪2.97 USD‬
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۱۷
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۳۱:۵۵
فروش
0.02
1.21217
1.21161
سود
‪0.92 USD‬
EURUSD
معامله
#156964527
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21217
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۳۱:۵۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.21161
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.92 USD‬
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۰۴
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۳۳
خرید
0.02
1.21021
1.2109
سود
‪1.18 USD‬
EURUSD
معامله
#156860084
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21021
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۳۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.2109
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.18 USD‬