حالت آزمایشی
BTCUSD
8017.96
قیمت
46.76%
Changing (1m)
XRPUSD
0.38536
قیمت
27.29%
Changing (1m)
ETHUSD
249.83
قیمت
52.59%
Changing (1m)
LTCUSD
101.52
قیمت
38.84%
Changing (1m)
ETHBTC
0.03124
قیمت
3.48%
Changing (1m)
XMRUSD
86.28
قیمت
29.03%
Changing (1m)
ZECUSD
71.78
قیمت
11.77%
Changing (1m)
XMRBTC
0.01072
قیمت
-12.13%
Changing (1m)
LTCBTC
0.01262
قیمت
-5.26%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00885
قیمت
-24.62%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00146
قیمت
-17.51%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01947
قیمت
-7.37%
Changing (1m)
DSHUSD
157.68
قیمت
36.91%
Changing (1m)
EDOUSD
0.8101
قیمت
44.82%
Changing (1m)
EOSUSD
6.4489
قیمت
35.44%
Changing (1m)
ETPUSD
0.8230
قیمت
43.13%
Changing (1m)
IOTUSD
0.3906
قیمت
40.15%
Changing (1m)
NEOUSD
11.33
قیمت
16.68%
Changing (1m)
OMGUSD
1.9592
قیمت
18.45%
Changing (1m)
SANUSD
0.9242
قیمت
46.07%
Changing (1m)
SANUSD 
0.0000
قیمت
0.00%
Changing (1m)